Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Emmen op de vingers getikt door de provincie

De gemeente Emmen heeft een waarschuwing gekregen van de provincie over de begroting 2012 en de meejarenbegroting 2013-2015. De provincie twijfelt of de vastgestelde bezuinigingen op de WMO, Wsw en het personeel van de gemeente Emmen wel uitvoerbaar zijn. Daarnaast is de begroting 2012 niet in evenwicht, omdat er structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Het college van B&W heeft een brief opgesteld en verzonden aan de provincie waarin enkele zaken uit de begroting 2012 worden recht gezet. De twijfels over de bezuinigingen blijven eveneens aanwezig. Wakker Emmen deelt de provincie hun zorgen aangaande de dekking van de bezuinigingsmaatregelen en dan in het bijzonder de eerste bezuiniging op de WMO. Wakker Emmen heeft tijdens de begrotingsbehandeling tegen de begroting en de meerjarenraming gestemd. Wij hebben als fractie uitvoering stil gestaan bij de voorgestelde bezuiniging op de WMO. Hierbij hebben wij onze zorgen geuit over de haalbaarheid, realisme en het wettelijke kader van deze bezuiniging. 

Het college wil het geld voor het beleid laten gaan. Een keuze die niet de onze is en waarbij de provincie ook vraagtekens heeft over de haalbaarheid van de bezuiniging op de WMO. Het college geeft aan dat alleen de financiële kaders van de WMO zijn vastgesteld. Onze fractie bestrijdt dit. In het bezuinigingenboek maar ook op onze technische vragen is zeer nadrukkelijk een keuze gemaakt op welke wijze de bezuiniging tot stand dient te komen.

 

De keuze om mensen huishoudelijke hulp nog te vergoeden op een 110% inkomensgrens, mensen uitsluiten van collectief vervoer op basis van een 150% inkomensgrens. Ons inziens mag dit wettelijk niet en is het asociaal.Wij blijven onze zorgen houden over de uitvoerbaarheid van de bezuinigingen op de WMO en zijn het hier ook absoluut mee oneens. Als fractie hebben wij de brief niet ondertekend, omdat wij met de provincie de zorg delen over de uitvoerbaarheid van de bezuinigingen op de WMO en niet achter de begroting 2012 en het meerjarenkader staan. 

 

Website ontwikkeld door X-Interactive