Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Financiën

 

Bijdrage Wakker Emmen begroting 2022 03-11-2021

Maandag 1 november was het weer tijd voor de begrotingsvergadering. Raadslid Dewy Leal heeft voor Wakker Emmen het woord gevoerd. Hier leest u de volledige bijdrage.

Coronasubsidie voor Emmer ondernemers 01-04-2021

Ondernemers in Emmen hoeven over 2021 geen reclamebelasting te betalen. Het bedrag dat hiermee normaal wordt opgehaald, wordt nu als subsidie gegeven aan de lokale ondernemersfondsen. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 265.000 euro.

Bijdrage begroting: geen andere taken van het Rijk accepteren zonder passende middelen 06-11-2019

Maandag 4 november was het weer tijd voor de begrotingsvergadering. Fractievoorzitter Aimée van der Ham heeft voor Wakker Emmen het woord gevoerd. Hier leest u de volledige bijdrage.

Investeren in ’t Oale Gemeenthoes Schoonebeek en geen OZB verhoging voor inwoners en bedrijven. 04-12-2018

Zo maar een tweetal punten waarvan de fractie van Wakker Emmen tijdens de behandeling van de investeringsagenda 1e tranche heeft aangegeven dat hierover in december een besluit moet worden genomen.
 
Als gevolg van de tekorten in 2018 op de gemeentelijke begroting als gevolg van Wildlands en diverse onderdelen in het sociaal domein, is besloten om de investeringsagenda voorlopig op te schorten.
 
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen heeft het college ter besluitvorming in december een aantal geplande investering alvast voorgelegd aan de gemeenteraad.
 
Fractievoorzitter Pascal Schrik: “Wij vinden het belangrijk dat de al gemaakt afspraken en toezeggingen worden nagekomen. Gebeurt dit niet dan kunnen externe partijen bijvoorbeeld niet verder met hun plannen. Zo zien we dat de onderhoudswerkzaamheden aan het Oale Gemientehoes op het punt staan om te beginnen. Iets waar de vele vrijwilligers jaren van voorbereiding in hebben gestoken en hierdoor zelf ook substantiële middelen hebben verworven. Uitstel betekent dat de totale gezamenlijke uitvoering onhaalbaar wordt. Dit is voor onze fractie geen optie”.
 
“Om de gemaakte afspraak betreffende geen OZB verhoging gestand te kunnen doen is het nu noodzakelijk een besluit te nemen zodat onze inwoners en bedrijven vanaf 1 januari 2019 niet voor een extra verhoging komen te staan op dit vlak. Onze fractie vindt het goed dat er niet direct gekozen wordt voor een lastenverzwaring van onze inwoners en bedrijven”.
 

Samen investeren in een betere en mooiere gemeente 07-06-2018

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei heeft Wakker Emmen het coalitieakkoord Samen Investeren toegelicht en besproken. Een akkoord dat op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren uitzet. Wij gaan, zoals het akkoord al aangeeft samen investeren! Samen investeren in een betere en nog mooiere gemeente Emmen waar het goed wonen, werken en leven is. Maar voorzitter ik wil nadrukkelijk benadrukken dat wij, als coalitiepartijen, dit niet alleen willen en kunnen doen. De komende periode staan ons als gemeente Emmen een aantal grote opgaven te wachten. Opgaven die we alleen samen, met onze inwoners, bedrijven, instellingen, buurgemeenten en uiteraard de volledige raad kunnen realiseren.Het Bestuursakkoord geeft vooral antwoord op de vragen ‘Wat’ we willen bereiken. De ‘Hoe’ vraag zal mede met de geleverde input van vanavond door het college worden vertaald in een collegeprogramma met bijbehorende investeringsagenda.
 

Jacob Lemairestraat eindelijk opgeknapt 06-06-2018

Het wegdek in de Jacob Lemairestraat ligt er weer goed bij. De weg op industrieterrein Bargemeer was al jaren in slechte staat. Tot voor kort was de Jacob Lemairestraat eigendom van een particulier bedrijf. De gemeente nam begin dit jaar de weg over en heeft opdracht gegeven tot de opknapbeurt.
Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen): 'We kregen veel klachten van omliggende bedrijven over de slechte staat van de weg. Tot voor kort konden we weinig doen, omdat het particulier terrein was. Door de weg over te nemen en grondig op te knappen, is de Jacob Lemairestraat nu niet alleen voor de bedrijven prettig begaanbaar, maar ook voor hun bezoekers.' Wakker Emmen is blij dat de gemeente eindelijk de weg opgeknapt heeft. Bedrijven moeten goed bereikbaar zijn en de straat is ook een belangrijke verbinding naar het industrieterrein en de milieustraat van Area.

Om de omliggende bedrijven te bedanken voor hun geduld kregen zij een taart van de gemeente en De Roo Wegenbouw aangeboden. De eerste taart werd door wethouder René van der Weide uitgereikt aan het bedrijf Eekels Technology.

Begroting 2018: ''Kies voor doen!'' 06-11-2017

Op 6 november j.l. vond in de gemeenteraad de eerste dag van de begrotingsbehandelingen plaats, waarbij fractievoorzitter Henk Bos de bijdrage heeft gedaan namens de fractie van Wakker Emmen. Lees hieronder onze volledige bijdrage:

Voorzitter,
Als eerste de dank van Wakker Emmen aan het college en het ambtelijke apparaat voor deze duidelijke en overzichtelijke begroting. De leesbaarheid is de afgelopen 4 jaar sterk verbeterd. Een begroting die onder andere de Kadernota als onderlegger heeft. Maar ook een begroting voor de volgende raadsperiode. Zijn we vier jaar geleden begonnen met begroting/kadernota met een stevige financiële taakstelling. Nu kan dit college een begroting overdragen met een goed financieel toekomstperspectief. Een begroting in het belang van de burger. En dat is wat ons als raad, college en ambtelijk apparaat bindt. Overigens een ambtelijk apparaat dat de afgelopen jaren in formatie is afgenomen en ons steeds meer beleidsnotities doet toekomen die meer in samenspraak met de samenleving zijn opgesteld. Wakker Emmen is blij met deze insteek en hoopt dat het zich verder ontwikkelt. Maar eerst willen we nu met u en de raad van gedachten willen wisselen over een aantal beleidsvelden uit de begroting.
 
Voorzitter,
Het financieel begrotingsperspectief voor de komende jaren is positief, bezuinigingstaakstellingen vanuit het verleden zijn ingevuld c.q. worden afgebouwd, daarmee is er ook sprake van nog vrije beleidsruimte voor een nieuwe raad die in 2018 zal aantreden. Het waardeoordeel eigen vermogen is uitstekend waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden dat er nog substantiële risico’s uitstaan zoals grondexploitaties, Wildlands en Stadionbedrijf. Hoe denkt het college over de realiteitsgehalte van deze risico’s.
 
Voorzitter,
We hebben de afgelopen tijd goede voorstellen mogen ontvangen met betrekking tot centrumvernieuwing in diverse dorpen. Doordat wij als overheid geparticipeerd hebben zijn er mooie plannen ontstaan. Bewoners weten best wel wat goed is voor hun wijk/dorp en wat past. Kijk maar eens wat er in Nieuw-Amsterdam is gedaan. Jarenlang problemen met leegstand, verpaupering en overlast, nu een genot om te bezoeken.
 
In de voorliggende begroting wordt voorgesteld om het fonds dorpen en wijken uit te breiden met 2 miljoen euro. Wakker Emmen ondersteunt dit van harte. Er is vanuit het fonds gefinancierd in centrumverbetering voor Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam, Zwartemeer en Erica.

Het resterende bedrag zou voldoende moeten zijn voor fase 2 in Schoonebeek maar Emmer-Compascuum komt dan in de verdrukking. Wakker Emmen wil juist dat het college ook aan de slag gaat met Emmer-Compascuum. En daarom is ophoging van het fonds met 2 miljoen euro verstandig en zeer zeker nodig. Denkt het college deze volledige twee miljoen nodig te hebben voor Emmer-Compascuum? Want tegen de mooie voorbeelden staat de grote opgave die nog in Emmer-Compascuum moet worden uitgevoerd. We zijn met z’n allen op de hoogte dat er een aantal zaken spelen. Een nieuw gezondheidscentrum, sloop pand Losa, nieuwbouw Aldi, een nieuw te bouwen sporthal en plannen voor een brede school. Wij vragen het college dit voortvarend op te pakken. Ook horen we graag de stand van zaken en denkt het college de volledige twee miljoen nodig te hebben voor Emmer-Compascuum? Overigens wil Wakker Emmen daarnaast erop aan dringen om ook het openbaar gebied mee te nemen.
 
Voorzitter,
Maar er zijn meer plekken waar het openbare gebied meer aandacht nodig heeft. Bij gesprekken, die Wakker Emmen met de EOP’s houdt, komt dit steeds op de agenda. Het gaat niet alleen over de frequentie, maar ook steeds vaker over de wijze van uitvoering. Dus college de vraag wat u gaat doen om de basis verder op orde te brengen. Een brede vraag maar we hebben ook een breed openbaar gebied met veel wegen, groen en water.
 
Voorzitter,
Onlangs is Wakker Emmen aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe kunstgrasvelden van SVBO. Buiten de twee prachtige nieuwe kunstgrasvelden viel ons oog op de ledverlichting rondom deze velden. Ledverlichting beter is voor het milieu en, gebruiksvriendelijker in gebruik dan conventionele veldverlichting. Maar ledverlichting levert de verenigingen ook een aanzienlijke besparing op in de portemonnee. Een win-win situatie lijkt ons. In het verlengde van de in september vastgestelde Energienota, waarin is vastgesteld dat wij als gemeente het goede voorbeeld willen geven op het gebied van energiebesparing, roepen wij het college dan ook op om de komende jaren, in gezamenlijkheid met de betreffende sportverenigingen, een plan op te stellen hoe de velden van de buitensportaccommodaties verder te voorzien van ledverlichting.
In het antwoord van het college horen we ook graag of er door sportverenigingen al gebruik wordt gemaakt van het fonds voor verduurzamen van sportaccommodaties en of dit fonds kan worden ingezet voor het verleden van de buitensportaccommodaties.
 
Voorzitter,
Het sociaal domein. We zien dat de basisinfrastructuur zoals beschreven in het beleidsplan Samen Verder gelegd is. De principes die daarin worden beschreven worden operationeel. Onder andere door middel van de indeling in gebieden, de aanbesteding per gebieden en de oprichting van de Stichting de Toegang. Het is nu zaak om in te zetten op innovatie en op gewoon goede uitvoering.
 
Wat die gewoon goede uitvoering betreft bereiken ons klachten dat Welzorg, de aanbieder van WMO-hulpmiddelen, het niet goed doet. Mensen krijgen geen contact met de organisatie of moeten te lang wachten tot iets geregeld is. Kortom de service laat zwaar te wensen over. Graag willen wij daar een reactie van het college op horen, want het kan niet zo zijn dat onze inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen zo lang moeten wachten totdat iets goed geregeld is.
 
Wat de innovatie betreft hoe zit het met de jeugdzorg. Met name daar zijn volgens ons nog grote stappen voorwaarts te maken op het gebied van preventie. Overigens wij zien in de begroting dat de uitgaven voor de jeugdzorg groter zijn dan de inkomsten. Het is voor Wakker Emmen onduidelijk of dit komt door hogere organisatiekosten of dat er in de jeugdzorg meer zorg wordt gevraagd. Kan het college uitsluitsel geven, en terugkomend op de preventie, wat gaat het college de komende jaren doen om meer preventie te krijgen?
 
Voorzitter,
Vorige week hebben wij een aantal zaken rondom het gebiedsproces windenergie in de krant kunnen lezen. De ontwikkelaars Raedthuys en Yard hebben het overleg met de omwonenden opgeschort. Naar verluidt hebben zij meer tijd nodig om een antwoord op het deskundigenrapport dat aantoont dat de gestelde voorwaarden voor het plaatsen van windmolens door deze gemeenteraad haalbaar zijn. Ondanks het feit dat wij tegen windenergie zijn (en blijven), hebben wij gekozen om zelf de regie te willen houden. Voor ons was en is het belangrijk om zelf de voorwaarden te kunnen bepalen. Een zo groot mogelijke afstand tot woongebieden en niet hoger dan 149 meter is daar uiteindelijk het resultaat van. Keuzes die mede gestoeld zijn op de resultaten van het gebiedsproces. Wakker Emmen wil weten wat het opschorten van het overleg betekent voor het gebiedsproces en is het college het met Wakker Emmen eens dat wij geen enkele aanleiding hebben op dit moment om de gemaakte keuze met betrekking tot de hoogte van de windmolens te wijzigen.
Wij vinden dat het niet onze taak is om het rendement van ontwikkelaars zoveel mogelijk te spekken, maar om de moeilijke keuzes die zijn gemaakt in de structuurvisie vast te houden. Dit in het belang van onze inwoners.
 
Voorzitter tot slot het volgende.
Zoals reeds aangegeven ligt het zwaartepunt van de totstandkoming van de Begroting bij de Kadernota. Hier heeft de raad alle ruimte, om naast het door het college voorgestelde beleid c.q. Kaders, met wijzigingen en voorstellen te komen. Dit heeft dit jaar weer geresulteerd in maar liefst 19 moties die, zo is ons opgevallen, nog lang niet allemaal in de voorliggende Begroting zijn verwerkt. Zo ook motie 3, onderhoudsproblematiek Buurthuizen, die Wakker Emmen vanuit onze gesprekken met de EOP’s heeft opgesteld en ingediend. Kan het college aangeven wanneer deze motie is uitgewerkt om de raad voor te leggen.
 
Blijft dat de, door ons als raad aangenomen, moties vragen veel extra werk van het ambtelijk apparaat. Dit naast de reguliere zaken die moeten worden uitgevoerd.
Toekomstig moeten we ons inziens met elkaar kijken of er geen mogelijkheden zijn om efficiënter tot de totstandkoming en behandeling van de Begroting kan worden gekomen. Wij hebben begrepen dat de auditcommissie zich ook buigt over dit vraagstuk en zijn benieuwd naar de aanbevelingen. Wakker Emmen wenst eenieder, inclusief onszelf, daarbij in de volgende raadsperiode veel wijsheid in.
 
Tot zover in eerste termijn de bijdrage van Wakker Emmen.


Speerpunten voor het komende jaar, gewoon doen! 29-06-2017

Ieder jaar in juni stelt de raad de kadernota vast. Een voorloper op de begroting waarin keuzes voor nieuw beleid worden gemaakt. Wakker Emmen heeft stevig gepleit voor meer geld naar groenonderhoud, wegenonderhoud, geen verhoging van de woonlasten en centrumvernieuwing in diverse dorpen en wijken in gang te zetten of tijdig afronden. Wakker Emmen heeft tezamen met de coalitiepartijen verschillende voorstellen ingediend. Er komt een evenementencoach voor het vereenvoudigen van vergunningverlening voor evenementen, er komt een knelpuntenpot voor het openbaar gebied, een onderzoek op welke wijze onderhoud van buurthuizen op een adequaat niveau kan worden uitgevoerd en opnieuw de woonlasten te bevriezen.  We zijn er trots op dat de basis steeds beter in orde komt. We zijn er nog lang niet, maar we hebben de afgelopen tijd fors extra geld hiervoor uitgetrokken. Door middel van deze pagina willen wij u informeren waar Wakker Emmen zich voor inzet. Lees hier de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de behandeling van de kadernota 2018.

Verlaging van de woonlasten 29-06-2017

Wakker Emmen vindt het erg belangrijk dat de woonlasten in de gemeente Emmen worden verlaagd. Om dit te kunnen bereiken, is de afgelopen jaren de OZB niet verhoogd. Door ieder jaar de woonlasten te bevriezen en in tegenstelling tot andere gemeenten niet te verhogen, kunnen de woonlasten worden verlaagd. Wakker Emmen heeft tezamen met de coalitie partijen een motie ingediend om er naar te streven de woonlasten voor het volgende jaar opnieuw niet te laten stijgen, maar juist te bevriezen. Deze motie is met een zeer brede meerderheid in de raadsvergadering van donderdag 29 juni aangenomen. Alleen VVD en CU stemden tegen.

Wakker Emmen wil vaart achter de verdubbeling weg Klazienaveen-Emmen 29-06-2017

De gemeenteraad mag de eerste voorstellen over de verdubbeling van de N862 (Emmen-Klazienaveen) tegemoet zien. Dat maakte wethouder Robert Kleine donderdag bekend tijdens de raadsvergadering. De wethouder antwoordde hier mee op vragen die fractievoorzitter Henk Bos van Wakker Emmen stelde. ‘Realisatie moet over 3 jaar klaar zijn en we hebben nog niets gehoord over de stand van zaken’, aldus Bos. Nee, het is zelfs angstig stil.’Kleine kon de fractie geruststellen. Momenteel is er veel overleg met de provincie over het voorgenomen plan. Al 10 jaar geleden werd er binnen de Emmer politiek al gesproken over een verdubbeling van de N862. De A37 was al gepromoveerd van twee- tot vierbaansweg en die kreeg samen met de toegangswegen een steeds belangrijke rol in het verkeersnetwerk in de gemeente Emmen. Om een goede verkeersdoorstroming te waarborgen is een verdubbeling van deze weg noodzakelijk, werd toen al gesteld.Deze weg is de hoofdroute geworden voor de verbinding van het industriegebied Emmen met de A37, dat weer uitgegroeid is tot een belangrijke verkeersader naar het westen, Duitsland en het Noordoost-Europese achterland. Samen met de Rondweg, de Hondsrugweg en de Boermarkeweg is de N862 een van de drukst bereden wegen binnen de gemeente.

Bron: emmen.nu

''Verandering voor alle dorpen en wijken: samen basis op orde'' 07-11-2016

Op 7 november was de eerste dag van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Emmen voor de begroting van 2017. Lees hieronder de volledige bijdrage van Wakker Emmen, gedaan door fractievoorzitter Henk Bos:


Voorzitter,
Een begroting die goed aansluit bij de bijna unaniem vastgestelde kadernota in juni van dit jaar. Het accent wordt steeds meer naar voren gelegd bij de kadernota en dit vinden wij een goede zaak. Een kadernota die inhoudelijk steeds beter wordt en de raad ook in staat stelt om duidelijke kaders te stellen.
 
Voorzitter,
Een belangrijk opgave van en voor dit college is om werk te maken van bouwen. We hebben de afgelopen tijd vanuit de media een en ander kunnen vernemen over een behoorlijk aantal bouwplannen Ook dat daarbij kantoren worden omgebouwd naar de functie van wonen. Graag willen wij van de verantwoordelijk wethouder weten op welke wijze het college inzet op het stimuleren van de bouw, maar ook in het faciliteren van bouwplannen. De ombouw van CQ naar appartementen vinden wij een goed voorbeeld hoe leegstand kan worden aangepakt. Leegstand in Emmen-centrum is nog steeds een groot probleem. We hebben via verschillende raadsbijeenkomsten kunnen praten over de centrumvisie. Hoe staat het hier nu mee en is het college al met de provincie in gesprek over het provinciale binnenstadfonds.
 
De C-discussie bestemmingsplannen ligt alweer een tijd achter ons en we willen dat het college vaart gaat maken. Meer flexibiliteit, meer klantgerichtheid, het meer op zoek gaan naar de “JA” en meer ruimte bieden voor initiatieven. Daarnaast wachten wij nog steeds op de uitvoering van onze motie om te komen tot verbeterde afhandeling van vergunningen en op de actualisatie van de notitie bouwen in de linten. Deze motie is in 2013 al door ons ingediend en overgenomen, maar tot op heden zien wij niets. Wakker Emmen wil ook aandacht voor de gemeentelijke kavels. Het bouwplan 'de Planeet' in Klazienaveen vult zich in een goed tempo, maar we zien in Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge en Zwartemeer dat er sprake is van een stevige stagnatie. In hoeverre zijn onze grondprijzen marktconform en aantrekkelijk. Is een vierkante meter prijs van 130 per m2 voor een bouwkavel in Zwartemeer wel een juiste. Graag willen we van het college weten wat zij gaat doen om deze bouwkavels sneller te gaan invullen. 
 
Een ander belangrijke plaats waar volop kavels liggen is de Delftlanden. Er ligt eindelijk een plan Delftlanden 2.0 om te komen tot een afronding van de wijk. Een afronding die moet gaan plaatsvinden. Dit zijn we verplicht naar de bewoners van de Delftlanden. Uitgangspunt is minder woningen, maar meer groen in de wijk. Maar Wakker Emmen vindt dat de basis op orde moet zijn en dit zeker voor het groen onderhoud. We hebben hier tijdens de kadernota ook aandacht voor gevraagd en het doet ons goed dat het college hier ook extra middelen voor wil inzetten. Desondanks zien wij dit jaar op te veel plekken verloedering en veel onkruid. Groen staat soms wel een meter hoog in de bermen van toegangswegen naar wijken en dorpen. Op andere plekken zoals industrieterreinen is het groen netjes gemaaid. Vegen van goten? Wordt het überhaupt nog wel gedaan. Kan de wethouder aangeven waarom het algehele beeld voor dit jaar achteruit is gegaan?
 
In hoeverre werkt de HOB methodiek voor onkruidbestrijding aangezien de gemeente niet meer met chemische middelen mag werken. Voor Wakker Emmen is de ondergrens aangaande groenonderhoud bereikt. De extra middelen in deze begroting ondersteunen wij van harte, maar vragen ons af of dit genoeg is. Naast het groen zien we ook dat aan wegenonderhoud hard wordt gewerkt. We zien veel gele borden en wij zijn daar blij mee. Niet omdat er omleidingen zijn, maar omdat de kwaliteit van de wegen wordt verbeterd en de extra miljoenen hiervoor goed zijn voor lokale bedrijven en de werkgelegenheid. Een mes dat aan twee kanten snijdt. Van A naar Beter, maar wij willen wel aandacht voor de communicatie. Wakker Emmen heeft vernomen dat in Zwartemeer en Nieuw-Weerdinge mensen verrast zijn doordat zeer kort voordat het werk van start gaat er een brief wordt bezorgd. College, kan dit nu niet anders? En we durven het haast niet meer te vragen, maar hoe staat het met de evaluatie van het GVVP. En dan geen antwoord van “we zijn er mee bezig”, nee meer van “u kunt dit binnen twee maanden tegemoet zien”.
 
Voorzitter,
Een zeer brede raadswens is de verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen, de N862. We hebben kunnen lezen dat het college met de provincie in gesprek is, maar vragen ons af wat deze gesprekken opleveren. Er is nog een bedrag van circa 15 miljoen over als restant van de tunnel. Volgens onze informatie moet dit geld voor 2020 worden geïnvesteerd, willen wij hier aanspraak op kunnen maken. Wakker Emmen zou graag zien dat dit geld geïnvesteerd gaat worden in de verdubbeling van de N862. Een verdubbeling die belangrijk is voor ons vestigingsklimaat en bereikbaarheid van o.a. bedrijventerreinen. Wij willen graag van het college weten wanneer er duidelijkheid valt te verwachten want ook hier moet vaart worden gemaakt.
 
Voorzitter,
We blijven nog even in de fysieke hoek. We zien dat een aantal collegeleden prima overweg kunnen met sloop- en bouwkranen. Helaas nog niet met het Losa-pand in Emmer-Compascuum. College waarom nog niet terwijl ons was toegezegd dat er op korte termijn zou worden gesloopt. Onlangs is wel het startschot gegeven voor de centrumvernieuwing in Nieuw-Amsterdam. Ook in de Rietlanden gaat de komende tijd veel gebeuren en gaat het wijkcentrum een grondige opknapbeurt krijgen. Het stimuleringsfonds Dorpen en Wijken heeft hier zijn doel bewezen, maar er liggen nog genoeg uitdagingen c.q. aandachtsgebieden. Erica, Schoonebeek en Emmer-Compascuum worden hierbij nadrukkelijk genoemd. In Erica en Schoonebeek is het dorp zelf actief met het maken van inrichtingsplannen voor het centrum. Plannen van onderop die kunnen rekenen op draagvlak vanuit het dorp. Een werkwijze die Wakker Emmen graag ziet en die reactie en ondersteuning van de gemeente verdient. Wij roepen het college op om vaart te maken met de plannen die er zijn voor de centrumvernieuwing in deze dorpen. Wij willen graag van het college weten wanneer deze plannen worden voorgelegd aan de raad. En, by the way, kunt u even ingaan op het Losa-pand.
 
Voorzitter,
Emmer-Compascuum is zojuist al even genoemd. We zien dat het college uitvoering geeft aan de aangenomen motie om te komen tot nieuwbouw van sporthal De Klabbe. Eindelijk nieuwbouw! We hebben de afgelopen tijd meerdere malen gewezen op de noodzaak om hier te gaan investeren en tevens de problemen met het parkeren op te lossen. Het gebouw is sterk verouderd en parkeren gebeurt veel op groenstroken. In de aangenomen motie is het college verzocht om nieuwbouw te plegen op de huidige locatie, tenzij er een andere beschikbare locatie beter past voor het gebruik van de sporthal door het onderwijs. Daarbij ook rekening houdend met nieuwbouw van scholen. Vraag aan het college:
Heeft u al gesprekken gehad met gebruikers, EOP, scholen etc. om te komen tot nieuwbouw van De Klabbe.
Aansluitend hierop:
- Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de bouw van een Brede School in Emmer-Compascuum.
- Hoe denkt het college over de optie om de nieuw te bouwen sporthal hierbij aansluiting te laten vinden.

 
Voorzitter,
Sportbeoefening vergt meer dan een accommodatie. Wat te denken aan de teruggang van het aantal vrijwilligers om met name de sportbeoefening te stimuleren. Sport is goed voor de gezondheid en bespaart op meerdere vlakken de samenleving kosten. Maar sportverenigingen drijven op de vele vrijwilligers en daarin komt een steeds groter tekort. Dit werd onlangs nog ondubbelzinnig bevestigd door de vele sportverenigingen die aanwezig waren op de werkbijeenkomst voor de nieuwe Kadernota Sport. Mogelijk dat de overheid kan bijdragen. Niet financieel, maar mogelijk door gebruik te maken van participatie en wederkerigheid. “Geen rechten zonder plichten” heeft de verantwoordelijke wethouder Participatiewet nog onlangs gezegd. Vraag aan het college is dan ook:
- Hoe denkt het college over inzet van uitkeringsgerechtigden om de tegenprestatie voor de samenleving bij de sportverenigingen te laten doen. Ziet de wethouder mogelijkheden om als gemeente dit te stimuleren?   

Binnen het domein sport horen wij nog meer zorgelijke berichten. De geprivatiseerde buitenzwembaden geven aan dat het vijf voor twaalf is om de exploitatie voor de komende jaren draaiende te kunnen houden. Dit als gevolg van het nodige groot onderhoud. Wakker Emmen vindt voorzieningen als buitenzwembaden en sporthallen in de dorpen en wijken van essentieel belang. Het zijn voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid. Op het moment dat hier problemen ontstaan kunnen wij als politiek onze ogen hier niet voor sluiten. Enerzijds een nieuw en noodzakelijk zwembad in Emmen, anderzijds moet er ook aandacht en geld beschikbaar zijn voor de buitenzwembaden in de dorpen. We hebben in de laatste raadsvergadering al aandacht gevraagd voor deze problematiek. De afgelopen jaren is de exploitatiebijdrage, in de vorm van een subsidie, nooit geïndexeerd. De kosten nemen jaarlijks wel toe als gevolg van inflatie, maar de gemeentelijke bijdrage is al die jaren bevroren. Een vreemde en merkwaardige situatie.  Wakker Emmen denkt dat op een tweetal punten een oplossing moet komen. Ten eerste het subsidiebedrag in de exploitatiebijdrage. Ten tweede de zogeheten 1/3 regeling.
Ten aanzien van de exploitatiebijdrage zal de PvdA in haar bijdrage hier op in gaan. Ten aanzien de 1/3 regeling, dient Wakker Emmen, namens de coalitie een amendement in.
 
Voorzitter,
Tijdens de kadernota hebben wij het college, door middel van een motie, verzocht om te bezien of het bevriezen van de woonlasten voor komend jaar mogelijk is. In 2015 en 2016 zijn de woonlasten niet gestegen en Wakker Emmen vindt het van belang dat wij gaan zakken uit de lijstjes waarin Emmen, als het gaat om woonlasten, tot de kop van het peloton behoort. Door jaar na jaar de woonlasten niet te verhogen dienen onze woonlasten meer in verhouding te komen tot onze sociaal-economische situatie. In de begroting heeft het college ruimte gevonden via het rioolfonds om de woonlasten voor 2017 te bevriezen. Wakker Emmen is hier blij mee.
 
Voorzitter,
Vanuit het sociale domein wordt meer aandacht en inzet gevraagd van mantelzorgers. Maar als wij dit vragen faciliteren we dan ook wel voldoende? Veel mantelzorgers willen graag wonen bij degene die ze verzorgen. Maar juist hier ontmoeten ze veel problemen. Bestemmingsplan technisch mag het vaak niet. Herkent het college dit ook en op welke wijze kunnen wij ruimtelijk gezien de tendens om langer thuis te wonen beter faciliteren?
 
Voorzitter,
Het in dit voorjaar vastgestelde beleid Samen Verder stuurt erop dat de ondersteuning effectiever en efficiënter wordt. Dit komt door een nieuwe manier van werken tussen stichting de Toegang, Hoofdaannemers, onderaannemers, informele zorg en gemeente. Dat is een verdraaid lastige opgave en zal zeer zeker startproblemen geven. Tegelijkertijd zien we dat bij de start op 1 januari 2017 er direct al bezuinigd moet worden in de WMO Dit omdat het rijk de HHT middelen die werden gebruikt voor Wassen en Strijken dan omzet in reguliere middelen en het totale bedrag met ongeveer een miljoen afneemt. Doordat cliënten, voor wassen en strijken, dan ook geen eigen bijdrage van 5 euro per uur meer hoeven te betalen, wat op zich mooi is, zal ook daar een bezuinigingseffect van uitgaan.  De geplande ontwikkelingen in het sociaal domein staan daarom helaas vanaf de eerste dag onder grote druk door een afname van financiële middelen.
Nu lezen we tot onze grote schrik in de brief over de effecten van de septembercirculaire dat het rijk voor 2017 opnieuw 1 miljoen euro WMO en 600.000 euro jeugd bezuinigt voor de gemeente Emmen! Er staat een mooi verhaal bij over corrigeren van gegevens vanaf 1 januari 2015, maar het zijn gewoon bezuinigingen. In de consequenties daarvan lezen we namelijk dat het college er eerst maar van uit gaat dat dit regulier verwerkt wordt: met andere woorden dat deze 1,6 miljoen opnieuw bezuinigd wordt binnen het sociaal domein.
Wakker Emmen is het hier niet mee eens. We vinden dat de ondergrens van wat mogelijk is, is bereikt. Wij willen niet dat er nog verder bezuinigd moet worden in het sociaal domein. We willen dat het college met voorstellen komt hoe hiermee om te gaan. Graag een reactie.
 
Een belangrijke pijler in het beleidsplan Samen Verder is dat er een samenspel is tussen formele en informele zorg. Er zal zelfs sprake zijn van 40% informele zorg zo lezen wij in het beleidsplan. We gaan niet zeuren over getallen, maar het is duidelijk dat dit nu niet het geval is. Wakker Emmen wil opkomen voor die burgers die anderen belangeloos willen helpen en dient daarom namens de coalitie en D66 een motie in waarin we het college oproepen om burgerinitiatieven die van maatschappelijke meerwaarde zijn te ondersteunen.
 
Voorzitter,
Met dankzegging voor allen die deze begroting hebben opgesteld besluit de fractie van Wakker Emmen haar 1e termijn

Bijdrage Kadernota 2017 13-07-2016

Vorige maand is in de gemeenteraad de Kadernota 2017 behandeld, het voorstukje richting de Begroting 2017. Voor Wakker Emmen staat altijd centraal dat de basis op orde moet, en daar willen we komend jaar weer mee doorgaan. Daarom staat onze bijdrage in het teken van ''de basis verder op orde''. Lees hieronder de volledige bijdrage:


Voorzitter,

In de voorbereiding van deze bijdrage heeft Wakker Emmen met plezier gewerkt aan het lezen van de Kadernota 2017. Een duidelijk en begrijpelijk stuk. Een raadslid heeft zelfs gezegd dat moeten overwegen om de Begroting 2017 maar als A-stuk moeten agenderen. Dit natuurlijk na de vaststelling van de Kadernota met alle bijkomende moties en amendementen.
En het voorstel tot het agenderen als A-stuk zegt genoeg als waardering voor de opstellers van de Kadernota 2017. Dit zowel ambtelijk als bestuurlijk. Waarvoor onze dank.
Helaas moeten we wel constateren dat op een aantal pagina’s de zinsopbouw niet klopt en dat er ook nog taalfouten in voor komen. Maar als raad behandelen we de Kadernota 2017 op hoofdlijnen en daar zullen we ons in de eerste termijn op richten.

Voorzitter,

Vanaf 1 januari 2015 zijn een groot aantal verantwoordelijkheden in het sociaal domein overgegaan naar de gemeente. We merken dat er sindsdien vooral nadruk heeft gelegen op het ervoor zorgen dat er geen cliënten tussen wal en schip raken. In het beleidsplan Samen Verder, dat we dit voorjaar hebben vastgesteld, zien we duidelijke stappen die echt verder gaan en leiden tot een flinke verandering van het sociaal domein.
Het beleidsplan richt zich daarbij voornamelijk op de veranderingen die nodig zijn in het sociaal domein. Dit betekent echter ook dat de gemeentelijke organisatie zelf zal moeten veranderen en daar gaat het plan niet op in.
Wakker Emmen vindt dat er bij de gemeentelijke organisatie echt nog het een en ander moet gebeuren.  We hebben daar in het kader van dienstverlening al enkele keren over gesproken in de raad. De wethouder heeft recentelijk een onderzoek laten uitvoeren voor de verbeterpunten, inzake dienstverlening door de gemeente in het sociaal domein en met name op het gebied van de WMO. De uitkomsten van dit onderzoek zijn onlangs gepresenteerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat met name op het gebied van houding en gedrag, stappen gemaakt moeten en kunnen worden. We willen daarom het college oproepen om dit stevig ter hand te nemen.  Het gaat immers om kwetsbare mensen die, in contact met de gemeente, op de juiste manier met respect en aandacht te woord moeten worden gestaan. En geholpen moeten worden zodat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het uitgangspunt “de cliënt centraal” moet daarbij leidend zijn. Graag een reactie van de wethouder hoe hij met de uitkomsten van dit onderzoek wil omgaan. Wakker Emmen is wel blij met de resultaten tot het meer bewegen van ouderen en de daarbij behorende verhoging van vitaliteit van ouderen.
 
Voorzitter,
 
Afgelopen week is via de media naar buiten gekomen dat in de zorg erg veel wordt verdiend door een klein aantal mensen. Want dat men in de zorg zo veel efficiënter werkt, dat er zo veel over blijft kan er bij Wakker Emmen niet in. Er zijn namelijk ook geluiden en voorbeelden, ook in Emmen, dat men failliet is gegaan. Weet de wethouder hoe het in de gemeente Emmen staat met de verhouding kosten versus prestatie. Zo ja hoe wordt dat gemonitord. Zo nee, wat denkt de wethouder te gaan doen om het wel te weten te komen.
Trekken wij het voorgaande door naar de bezuinigingen die in het kader van de Huishoudelijke Hulp, inclusief strijk- en wasvergoeding, zijn doorgevoerd. Moeten we dan constateren dat deze bezuinigingen geld hebben opgeleverd voor anderen. Overigens is voor Wakker Emmen de ondergrens op dit dossier bereikt. Graag willen we van de wethouder weten hoe een en ander is gelopen, of de bezuiniging geen bezuiniging op efficiënte is geweest maar puur financieel en of de wethouder kan garanderen dat het huidige niveau voor de komende jaren gehandhaafd blijft.
 
Voorzitter,

Wakker Emmen heeft de afgelopen paar jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor de situatie van De Klabbe in Emmer-Compascuum. In onze bijdrage van de Kadernota 2016 hebben we het gehad erover gehad. Uiteindelijk is afgelopen jaar door de wethouder toegezegd hier bij de Kadernota 2017 op in te gaan. Wakker Emmen wil er niet meer op ingaan en neemt het voortouw. Op basis van gesprekken met diverse organisaties en bewoners in Emmer-Compascuum, gaan wij voor nieuwbouw van De Klabbe. Ondanks dat een besluit over renovatie of nieuwbouw nog niet is genomen. Wakker Emmen wil een einde maken aan de discussie en dient hierbij, samen met de PvdA en het CDA, een motie in om uit te gaan van nieuwbouw van De Klabbe.

Voorzitter,

In de Kadernota 2017 staan veel positieve zaken met betrekking tot het verbeteren van de leefomgeving. Wakker Emmen ziet, buiten de positieve uitwerking van het fonds Dorpen en Wijken van 1 miljoen euro, met belangstelling de op te stellen dorpsvisies tegemoet. Dit met name met het oog op de verwachte nee zeg maar huidige krimp in de dorpen. De aanpak van wortelopdruk onder elementenverharding en modernisering van de openbare verlichting is zeer positief. Maar ook het aanpakken van de oversteek op de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van het Snippenveld. Verder de reservering voor verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen. Ook het instellen van een calamiteitenfonds accommodaties is in onze optiek een positief punt in de Kadernota 2017.
Maar ondanks het extra budget in 2017 voor wegen en groen blijven wij de onderhoudstoestand van met name het openbare groen zorgelijk vinden. Wakker Emmen begrijpt dat de bezuinigingen van de laatste jaren hier de oorzaak van zijn. Maar kunnen wij van de wethouder een toezegging krijgen dat hij er vol voor gaat om daar waar mogelijk het onderhoud op een hoger peil te krijgen. Hoe, dat moet geven wij niet aan. Wakker Emmen geeft via het college de ambtelijke organisatie de uitdaging om dit te realiseren. Verras ons, de gemeenteraad, met initiatieven.

Voorzitter,

Mede op basis van de nagezonden herziening van het begrotingsresultaat, op basis van de meicirculaire 206, hebben we gekeken naar wat verder van belang kan zijn c.q. is voor onze inwoners. Hierbij gaan wij uit van belang voor alle bewoners en niet voor groepen bewoners met specifiek interesses of wat dan ook. Wakker Emmen komt dan al snel op de woonlasten. Vanuit het bestuursakkoord is aangegeven een gelijkblijvende belastingdruk voor de jaren 2015 en 2016 en dat hebben we op het gebied van de OZB gehaald. Daar mogen we als gemeenteraad trots op zijn. Wakker Emmen wil toch kijken waar nog ruimte is. In de renteaanpassing c.q. verlaging van investeringen is gebleken dat dit van groot voordeel is op de voorziening rioleringen. Omdat woonlasten uit meerdere financiële componenten bestaat, zoals de twee genoemd wil Wakker Emmen dat het college de woonlasten breed bekijkt en daar waar mogelijk streeft naar het behouden van de nullijn op de woonlasten. Wakker Emmen dient dan ook, samen met de PvdA en het CDA, een motie in om het college te verzoeken de woonlasten 2017 nader te bekijken

Voorzitter,

Wakker Emmen is blij dat het afschaffen van de leges voor evenementen al is verwerkt in de Kadernota. Is alles dan koek en ei in de Kadernota 2017. Nee, Wakker Emmen maakt zich ook zorgen om een aantal posten waarbij alleen wordt “gepraat” en geen uitgesproken resultaten tot verbetering van de leefomgeving, de positie van de gemeente Emmen of wat dan ook staat vermeld. Een korte opsomming is de kennispoort toerisme en recreatie, Unesco en de versterking van de economische structuur. Wakker Emmen ziet veel versnippering binnen taakvelden en niet mogelijke vormen van samenwerking binnen of zelfs mogelijk tussen taakvelden. Maar Wakker Emmen wil deze initiatieven het voordeel van de twijfel geven en vraagt het college om de raad op de hoogte houden van deze initiatieven. Graag kort en bondig, ook wij als raad moeten efficiënter werken.

Voorzitter,

Als laatste bijdrage van Wakker Emmen toch maar even weer de blik op de ambtelijke organisatie.  Wakker Emmen vreest weer de terugkaatsing van de jojo. Jojo zult u zich afvragen. Ja, de ambtelijke formatie was de afgelopen 15 jaar een jojo. Van 950 naar bijna 1200, daarna weer naar 962 en toen ging het weer naar boven de 1100 en de laatste paar jaar weer onder de 1000. Natuurlijk zijn/waren er legitieme redenen waarop dit alles heeft plaats gevonden. Maar dit jojoën heeft veel energie en geld gekost. Met de huidige voorstellen tot onder andere uitbreiding callcenter, uitbreiding VTH, uniformering CAD-omgeving, zaakgericht werken, VTH-zaaksysteem, dekking fysieke keten is een bedrag van ruim 1 miljoen euro gemoeid. Natuurlijk heeft Wakker Emmen gelezen dat deze extra budgetten worden gedekt door verschuivingen binnen de organisatie maar geheel kan ook door dekking vanuit inhuur derden en absolute afbouw van de ambtelijke organisatie. Wij gingen toch voor een kleinere en efficiënte organisatie. Wakker Emmen vindt dat om deze kleine en efficiënte organisatie te bereiken een flexibele schil van personeel moet zijn om daar waar nodig bij te springen. Wakker Emmen gaat ervan uit dat we dan juist bezig zijn met “Aanpakken en MEER Doen MET MINDER”. Cryptisch is dit het bestuursakkoord aangevuld met de een aantal EMMEN.

Voorzitter, tot zover de bijdrage in eerste termijn van de fractie van Wakker Emmen.

Wakker Emmen laat woonlasten niet stijgen 05-07-2016

Wakker Emmen heeft tijdens de verkiezingen aangegeven dat de woonlasten in Emmen te hoog zijn. We hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor het terugdringen van de woonlasten. In het bestuursakkoord is afgesproken dat de OZB in 2015 en 2016 bevroren zal worden en niet standaard met circa 2% zal stijgen. Tijdens de kadernota afgelopen week is de kadernota behandeld. Hierin zijn de kaders en de hoofdlijnen voor de begroting van 2017 vastgesteld. Wakker Emmen heeft gepleit voor het verder beperken van de woonlasten.

Samen met de coalitiepartners PvdA en CDA is een motie ingediend met als insteek om de woonlasten voor 2017 op hetzelfde niveau te houden als in 2016. De OZB dient in samenhang met de afvalstoffenheffing en de rioolretributie te worden bekeken. Dat de hoogte van de woonlasten ook bij alle andere fracties een item is bleek wel uit het gegeven dat de motie unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De insteek van Wakker Emmen is dat de woonlasten niet gaan stijgen. We zien uit naar de wijze waarop het college van B&W aan de slag gaat met het uitvoeren van de motie.

Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen: “Voor Wakker Emmen is het beperken en terugdringen van gemeentelijke belastingdruk een belangrijk item. We hebben ons daar de afgelopen tijd voor ingezet met concreet resultaat. We willen ook voor de komende tijd dat de woonlasten niet stijgen en daarmee op het niveau van 2014 blijven. Door lang genoeg de lasten te bevriezen zakt Emmen vanzelf in de lijstjes, omdat bijna alle gemeenten de woonlasten wel laten stijgen.”
 

Bijdrage Jaarrekening 2014 17-05-2015

Deze week werd in de commissie Bestuur, Middelen & Economie de jaarrekening 2014 behandeld. Hieronder is wat te lezen Wakker Emmen te zeggen had over deze jaarrekening.

Voorzitter,
De jaarrekening 2014 laat een positief resultaat zien van 2,7 miljoen maar om dit te bereiken was een greep van 11,7 miljoen uit de reserves nodig. Ten opzichte van voorgaande jaren is Wakker Emmen een stuk positiever over de berichtgeving naar buiten toe over dit resultaat. Daar waar in het verleden in interviews en publicaties nog al eens de suggestie werd gewekt dat er geld was overgebleven ondanks dat middels dezelfde systhematiek een beroep werd gedaan op de reserves  zien we dit jaar dat de berichtgeving een stuk duidelijker is en er geen doekjes om heen windt, het werkelijke resultaat van de jaarrekening 2014 is 8,5 miljoen negatief.

Voorzitter, net als voor de auditcommissie en de accountant is voor Wakker Emmen de stand van de reserves een zorg. Wij willen graag van de wethouder horen hoe hij tegen de stand van de reserves aankijkt en wat voor speelruimte er nog is voordat we door het eind van de reserves maatregelen moeten nemen en aan wat voor maatregelen moeten we dan aan denken?
De auditcommissie geeft aan te verwachten dat er nog meer afboekingen te verwachten zijn op de grondposities, deelt of bestrijdt de wethouder deze mening?
 
Een aantal zaken die we vanuit het jaarverslag willen benoemen zijn de volgende:

De stimuleringsregeling glastuinbouw heeft in 2014 niet tot uitbetaling van subsidies geleid. Heeft er geen uitbetaling plaatsgevonden vanwege wetgeving, de mogelijke niet toegestane staatssteun of is er gewoonweg geen vraag geweest?

De afrekening rijksbijdrage bodemsanering, de saneringsoperatie loopt volgens planning en het eindresultaat zal 80-90 procent van de gemaakte afspraken zijn, kan de wethouder aangeven waarom 100% van de afspraken niet gehaald gaan worden ondanks het feit dat alles op schema zit, een resultaat zoals nu gehaald lijkt te gaan worden kan namelijk resulteren in het gedeeltelijk terugvorderen van de rijksbijdrage.

Dan een onderwerp dat al meerdere keren hier is aangehaald en dat is het nieuwe zwembad, er worden kosten gemaakt voor het huidige Aquarena en de wethouder heeft duidelijk aangegeven dat een nieuw zwembad lagere kosten met zich mee gaat brengen, wat is de status van de ontwikkelingen om te komen tot een nieuw zwembad dat het oude Aquarena moet gaan vervangen?

Geen betaald parkeren in de dorpen en wijken 18-04-2015

De gemeente Emmen heeft een jaarlijks tekort van 750.000 euro op het parkeren. Dit terwijl de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans moeten zijn. Het college van B&W heeft een notitie uitgebracht waarin onder andere het tekort wordt weggewerkt. De belangrijkste maatregelen bestaan uit het verlengen van de afschrijvingstermijn van de parkeerkelders, een stijging van de parkeervergunningen en het straatparkeren kent een stijging van 0,25 euro per uur. De tarieven in de parkeerkelders en parkeerplaatsen achter de slagboom blijven gelijk op 1,75 euro per uur. Dit is het overgrote deel van de parkeerplaatsen. Dit tarief wordt bevroren tot en met 2018. In eerste instantie zou het gratis parkeren bij hotel Hamshire verdwijnen, maar het college heeft besloten om dit  niet te doen. Tevens kiest het college van B&W ervoor om het gratis parkeren in de dorpen en wijken overeind te houden. Dit tot tevredenheid van Wakker Emmen.

Raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen: ”In het verleden zijn er grote en relatief dure parkeerkelders aangelegd. Betaald parkeren in de wijken en buitendorpen is voor ons onbespreekbaar. Het zou een mes in de rug zijn van de ondernemers in de wijken en dorpen. We laten de slager in Emmer-Compascuum niet opdraaien voor de parkeerkelders in Emmen.”

Geld voor aanpak centra dorpen en wijken 28-01-2015

Een winkelgebied is het hart van een dorp of wijk. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan en achterstallig onderhoud aan te pakken. Met het actieplan Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken biedt de gemeente Emmen financiële steun aan initiatieven hiervoor. Er wordt begonnen met de projecten ‘Vaarrecreatief Centrumkwartier in Nieuw-Amsterdam en het opknappen winkelgebied in Schoonebeek.

Met de projecten in Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek wordt het begin gemaakt van de aanpak van de leefbaarheid in dorpen en wijken volgens wethouder René van der Weide: "We willen de fijne woon-, werk- en leefomgeving in de dorpen en wijken in stand houden en waar nodig verbeteren. Met het stimuleringsfonds kunnen we initiatieven van bijvoorbeeld bewoners financieel ondersteunen".

In totaal is met het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken € 6 miljoen beschikbaar voor de komende vijf jaar. Voor initiatieven geldt wel een aantal criteria, onder andere dat er voor een idee draagvlak moet zijn onder bewoners, maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven. Ook moet minimaal 25% van de kosten voor subsidie gedekt worden uit bijdragen van derden en/of door een actieve bijdrage van vrijwilligers. Nadat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen, wordt het actieplan verder uitgewerkt.

6 miljoen voor het fonds Dorpen en Wijken 09-11-2014

Tijdens de afgelopen begrotingsvergadering is er 6 miljoen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad om te kunnen investeren in dorpen en wijken. Deze afspraak komt voort uit het bestuursakkoord gesloten tussen de nieuwe coalitiepartijen. Wakker Emmen is blij dat de afspraak uit het akkoord vertaald is in de begroting van 2016 en het meerjarenkader. Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “De komende periode moeten alle zeilen worden bijgezet om dorpen en wijken leefbaar te kunnen houden, maar ook om voorzieningen op een goed niveau te houden. In bijvoorbeeld de centra van Emmer-Compascuum, Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam en Erica is het centrum hoognodig toe aan vernieuwing.

Het fonds Dorpen en Wijken moet investeringen op gang brengen zoals dat ook gebeurd is met het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid. Als gemeente Emmen kunnen we het niet alleen. Geld met geld maken is het idee. We zijn daarbij ook afhankelijk van pandeigenaren en derden om centrumvernieuwing mogelijk te kunnen maken.” Bijlsma wijst erop dat het belangrijk is dat de gemeente financiële middelen beschikbaar stelt en dat is nu met de begroting gebeurd. Over de criteria en de kaders komt de gemeenteraad begin 2015 over te spreken.

Begroting 2015 aangenomen door de raad 09-11-2014

De begroting voor 2015 is de eerste van het nieuwe college waar Wakker Emmen deel van uitmaakt. Met 38 stemmen voor en 1 stem tegen is vorige week de begroting van de gemeente Emmen vastgesteld. De opgave was fors. Bezuiniging van 10 miljoen per jaar, maar desondanks is er ook geld voor nieuw beleid. In de begroting is 6 miljoen vrij gemaakt voor investeringen in dorpen en wijken. De komende tijd moeten alle zeilen worden bijgezet om voorzieningen en leefbaarheid in dorpen en wijken overeind te houden of te verbeteren. Centra in diverse dorpen moeten worden opgeknapt. De OZB en de sporttarieven worden voor 2015 en 2016 niet verhoogd. Daarnaast is er in de begroting 3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud van wegen en 800.000 euro om viaducten, duikers en bruggen op te knappen. Tevens wordt er een revolverend fonds van 1 miljoen gecreërd om de overdracht van de buitensportaccommodaties te begeleiden.
 
De bezuinigingen doen op een aantal terreinen pijn, maar er is wel een evenwichtig pakket samengesteld. Belangrijk voor 2015 zijn de veranderingen in de zorg. Het rijk past wel een korting toe van 25 miljoen per jaar en dit kunnen wij als gemeente niet opvangen. We hebben 124 miljoen in de begroting staan voor de gedecentraliseerde zorgtaken en met dat beschikbare bedrag zullen we de zorg in de nieuwe vorm zo goed mogelijk in moeten gaan vullen. Voor de totale begroting en de bezuinigingsvoorstellen kunt u kijken op: 

http://www.gemeenteraademmen.nl/vergaderingen/vergadering/agendadate/2014/11/agendacategory/gemeenteraad/agenda/928.html

Bijdrage Kadernota 2014 30-06-2014

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aan werd de Kadernota 2014 behandeld. Hierin worden de kaders vastgesteld waarbinnen later dit jaar de begroting van de gemeente Emmen wordt ingevuld. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen over de Kadernota 2014:


Voorzitter,

Voor ons ligt ter bespreking de kadernota 2014. Een kadernota opgesteld door het vorige college, maar waar het nieuwe college mee aan de slag zal moeten. Voor Wakker Emmen als kersverse coalitiepartij dus de vraag op hoeveel en welke punten moet deze kadernota aangepast worden om het onmiskenbaar een kadernota van het nieuwe college te maken en niet een voortzetting van het oude beleid.


De realiteit van dit moment is dat er voor zowel de coalitie partijen als de oppositie weinig spectaculaire aanpassingen zijn te maken, enerzijds omdat veel zaken lopend beleid betreffen, er zijn afspraken en toezeggingen gedaan die nagekomen moeten worden, maar het grootste struikelblok voor grote aanpassingen is de financiële situatie van onze gemeente. De reserves zijn nagenoeg uitgeput, op een aantal beleidspunten is het zeer aannemelijk dat er nog financiële tegenvallers zullen gaan komen en los daarvan wordt wederom van de raad gevraagd om een miljoenen bezuiniging te realiseren. Een van de oorzaken voor de financiële situatie waarin we zitten zijn landelijke ontwikkelingen, kortingen van uit het rijk en de voortdurende crisis. Maar Wakker Emmen heeft in het verleden ook meerdere malen gewaarschuwd dat er een eind zou gaan komen aan het voortdurend inzetten van reserves en dat er teveel grote, kostbare en risicovolle projecten zijn gestart. Echter gedane zaken nemen geen keer en democratisch genomen beslissingen dienen gerespecteerd te worden. Voor Wakker Emmen is het dus een zeer ongunstig moment om voor het eerst als politieke partij deel te nemen aan een coalitie om vandaar uit haar visie, ideeën en wensen voor de gemeente Emmen te bewerkstelligen. Maar we moeten vooruit en daarom was dit laatste keer dat Wakker Emmen terugblikte naar de vorige bestuursperiode, we zullen met een rechte rug onze verantwoordelijkheid nemen en ons volledig inzetten om met zijn allen de problemen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

 

Betreffende de inhoud van de kadernota willen wij als eerste ingaan op de ambtelijke organisatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat eerdere taakstellingen met betrekking tot het verlagen van de formatie niet gehaald gaan worden en een mogelijk verdere verlaging van de formatie is dus helemaal niet aan de orde. Wakker Emmen wil graag weten hoe de wethouder staat tegenover het invoeren van een algemene vacaturestop om vacatures zo dus gedwongen intern te laten vervullen. Ook hebben wij de vraag of er al een duidelijker beeld is van de hoeveelheid fte’s er extra ingezet moeten gaan worden voor het uitvoeren van de 3D’s en of de wethouder van mening is dat deze functies in zijn geheel door personen binnen de eigen organisatie ingevuld kunnen gaan worden?

 

De parkeerexploitatie laat een groot tekort zien, een taakstelling van ca 1.5 miljoen moet deze tekorten grotendeels terug dringen. Wakker Emmen wil graag weten hoe de wethouder denkt deze taakstelling te gaan realiseren. Wakker Emmen is er zeker niet van overtuigd dat deze taakstelling gerealiseerd gaat worden. Wat niet mee zal helpen is dat een van de uitgangspunten van het GVVP is dat er meer aandacht moet komen voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer. In het onderdeel nieuw beleid wordt hier ook nog iets over gezegd. We hebben het hier dus over elkaar tegenwerkend beleid. Binnen de plannen voor Centrum Vernieuwing Emmen ligt er nog steeds het plan om een derde parkeerkelder te realiseren op het Willinkplein Zuid. Wakker Emmen is hier niet enthousiast over en vreest dat een derde parkeerkelder het exploitatietekort alleen maar zal doen toenemen.

In programma 9 wordt aangegeven dat er 100.000 euro vanuit de pot CVE beschikbaar wordt gesteld om de meerkosten voor het onderhoud inzichtelijk te maken. Is dit een taak die door externen uitgevoerd gaat worden of kan dit door de eigen organisatie worden gedaan?

 

Het voorgestelde nieuwe beleid staat vanwege de benodigde bezuinigingen onder zware druk. Toch zijn er enkele punten binnen het voorgestelde nieuwe beleid waarvoor Wakker Emmen het college oproept zich maximaal in te zetten om dit nieuwe beleid toch van een budget te kunnen voorzien. Wij willen onze sympathie met name uitspreken voor het aanleggen van een fietspad aan het Scholtenskanaal tussen Klazienaveen- Noord en Foxel, de herinrichting van de Brugstraat te Klazienaveen en de extra, maar voor de toekomst weliswaar nog te lage, investering voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen en fietspaden. Kan de wethouder aangeven welk bedrag toereikend is om een acceptabel onderhoudsniveau voor de toekomst te garanderen?


Dan de onderhoudsinvesteringen veiligheid kunstwerken. Uit een inspectierapport blijkt dat er in de periode 2014 tot en met 2017 een investering nodig is van € 831.742 om de veiligheid ten aanzien van deze objecten te kunnen garanderen. In hoeverre moeten wij hier volledig in mee gaan? Recent hebben we nog meegemaakt dat onveilige speeltoestellen worden verwijderd zonder dat daar direct een budget voor vervanging tegenover staat.

Het voorgestelde nieuwe beleid spreekt ook van een bedrag van 130.000 euro voor vergaderingen en huisvesting van dorps en wijk coördinatoren. Is dit niet slimmer in te vullen door gebruik te maken van bestaande accommodaties zoals bijvoorbeeld leegstaande lokalen in het primair onderwijs?

 

Het gevoeligste punt van dit moment is voor alle gemeenten in Nederland de drie D’s en het daarbij behorende budget dat vanuit Den Haag wordt ontvangen. Wakker Emmen is van mening dat nu de kortingen vanuit het rijk nagenoeg zeker zijn, de gemeente Emmen met dit budget dat vanuit Den Haag komt een uitvoering moet gaan geven aan de drie decentralisaties. Door efficiënter te gaan werken en de euro's uit te gaan geven aan handen bij de mensen thuis in plaats van dure managers en vele tussenkaders kan er goede zorg geleverd blijven worden. Wakker Emmen wil benadrukken dat als de kaders, zoals we die later nog gaan bespreken, concreet zijn ingevuld en het blijkt dat de zorgverlening op wat voor gebied dan ook niet toereikend is, dat het college zich dan direct bij de raad moet melden en dat er dan een oplossing gezocht gaat worden. Niemand zal in de kou blijven staan en op die uitspraak wil Wakker Emmen afgerekend worden.


Een kadernota die overschaduwt wordt door nieuwe bezuinigingen van ca. 10 miljoen. De noodzakelijke bezuinigingen zullen in de begroting van 2015 concrete vormen gaan krijgen en op veel onzekere situaties zal pas dan dieper in kunnen worden gegaan. Met betrekking tot de bezuinigingsopgave heeft het college een denkrichting aangegeven voor het realiseren van de bezuinigingen. Wakker Emmen kan mee gaan in die denkrichting maar wil daar de volgende opmerkingen bij maken.

 

Diverse berichten hebben ons bereikt dat een aantal sportverenigingen zeer positief staan tegenover het in eigen beheer nemen van bijvoorbeeld sportvelden of lichtmasten. Dit kan dus voor zowel de sportverenigingen als de gemeente een positieve ontwikkeling zijn waar we als gemeente een bezuiniging kunnen realiseren. Een eventuele verhoging van de lasten voor sportverenigingen die afwijkt van het bestuursakkoord kan niet op steun van Wakker Emmen rekenen.

Pas als duidelijk wordt hoe de recente crisis bij cq opgelost gaat worden zal duidelijk worden hoeveel en waar op cultuur bezuinigd kan gaan worden. De heer Oldebeuving zal hier mede namens Wakker Emmen nog het een en ander over gaan zeggen.

Dan blijft er voor Wakker Emmen de beruchte stofkam nog over. In de perspectiefbrief wordt aangeven dat er al meerdere malen kritisch is gekeken naar de verschillende afdelingen en dat er op dat gebied relatief weinig meer is te halen. Wakker Emmen is van mening dat desondanks er ook nogmaals kritisch naar de relatief kleinere uitgaven moet worden gekeken.

 

Tot slot willen wij namens de PvdA, het CDA en Wakker Emmen een motie indienen die betrekking heeft op de windmolens. De strekking van de motie is dat het huidige college geen handvat heeft om aan de slag te gaan met de uitganspunten die in het nieuwe bestuursakkoord staan met betrekking tot windenergie en dit willen wij veranderen.


In de bijlage is de motie die betrekking heeft op de windmolens te vinden: https://www.wakkeremmen.nl//documents/Motie_windmolens_III.pdf

Wakker Emmen maakt andere keuzes 05-11-2013

Wakker Emmen wil de begroting van de gemeente Emmen aanpassen. De aanpassingen moeten leiden tot lastenverlichting voor sportclubs, meer geld voor achterstallig onderhoud van wegen en gemeentelijk groen, lagere woonlasten en het behouden van de bibliotheken in de dorpen. De gemeenteraad van Emmen besluit hierover donderdag 7 november. Wakker Emmen vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in sport. Fractievoorzitter René van der Weide: “De afgelopen jaren is er bezuinigd en zijn de lasten verhoogd. Wakker Emmen wil investeren in zowel de topsport als de breedtesport. Wij willen lastenverlaging voor gebruikers van sporthallen, velden en gymzalen, er een subsidiebudget komt voor sporttoernooien, de topsportsubsidie omhoog gaat en de sportclubs niet met 5% subsidie worden gekort.Het achterstallig onderhoud van het openbaar gebied moet volgens Wakker Emmen ook worden aangepakt en stelt hiervoor 1,5 miljoen euro extra beschikbaar. Van der Weide: “Openbaar gebied dient een visitekaartje voor de gemeente te zijn. Er wordt voor een half miljard geïnvesteerd in Emmen centrum en voor bestrating in Emmerschans of Weiteveen is geen geld en er is veel te veel achterstallig onderhoud.” Daarnaast wil de oppositiepartij dat de OZB vier jaar lang niet stijgt. “Onze woonlasten behoren tot de hogere van Nederland en wij willen de komende vier jaar bevriezing van de woonlasten. Geen verhoging meer.” Verder wil Wakker Emmen dat de bibliotheek ook in de dorpen open kan blijven. Daarvoor is het nodig om de subsidie ongewijzigd te laten i.p.v. bezuinigen. Van der Weide: “Bij de voorgestelde subsidiekorting dreigen filialen in de dorpen te moeten sluiten. Volgens ons een ongewenste zaak.” De aanpassingen kunnen volgens deze fractie financieel gedekt worden door het korten van budgetten voor Bedrijfsvoering, CBK en Educatiecentrum Natuur & Milieu, Parkeercontrole, Cultuursubsidies, Citymarketing en Promotiegelden. Bekijk hier de financiële dekking. 

Nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk 28-06-2013

Tijdens de behandeling van de kadernota 2013 heeft Wakker Emmen zes oplossingsrichtingen aangedragen voor het groeiende tekort van circa 7 miljoen euro per jaar op te lossen. Lees verder voor de gehele bijdrage.

Schulden gemeente Emmen met 100 miljoen euro toegenomen 30-04-2013

Ariktel emmen.nu: Emmen – De partij Wakker Emmen is veel minder positief over de financiële positie van de gemeente Emmen en de gepresenteerde begrotingen dan het college van b & w. Materieel is er 10 miljoen euro tekort, die opnieuw uit de bestemmingsreserves worden gehaald. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Emmen altijd een sluitende begroting gepresenteerd, maar wel 80 miljoen euro  onttrokken aan haar reserves en zijn de schulden met meer dan 100 miljoen euro toegenomen. Er worden resultaten gepresenteerd die niet aansluiten met het verloop van reserves en voorzieningen. Wakker Emmen voorzitter René van der Weide: 'Hierdoor wordt bijvoorbeeld over het jaar 2011 door de gemeente een positief te bestemmen resultaat van 1,5 miljoen euro gepresenteerd, terwijl in werkelijkheid de gemeentelijke reserves met 25 miljoen euro zijn afgenomen. Een onbegrijpelijk voorstelling van de zaken voor burgers van Emmen. Er wordt namelijk een beeld geschetst dat de financiën in evenwicht zijn, wat dus niet zo is.' De gemeente Emmen is in het kader van Atalanta ook forse verplichtingen aangegaan. Een deel van die verplichtingen is gedekt met subsidies en exploitatieopbrengsten die ook naar het oordeel van b & w nog altijd grote onzekerheid kennen. René Van der Weide: “Dit baseren wij op de kwartaalrapportages en het financieel meerjarenperspectief Atalanta. Het gaat om hierbij om 30 miljoen euro. De omvang van de risico’s zijn afgezet tegenover onze financiële positie zeer groot.” Volgens de fractievoorzitter van Wakker Emmen staat ook de grondwaarde onder grote druk. En die is voor een belangrijk deel bepalend voor de waarde van de activa van de gemeente. “Zowel in de eigen periodieke rapportages alsmede in het accountantsrapport wordt gewaarschuwd voor verliezen in de grondexploitatie. Ik vind dat de grondposities op marktwaarde moeten worden gewaardeerd en dit onderbouwd moet worden met een oordeel van een extern taxateur. Pas dan wordt een goed oordeel verkregen over het werkelijk eigen vermogen van Emmen”. Dan staan er op de balans van de gemeente nog andere posten die feitelijk ook als verlies genomen moeten worden. Te denken valt aan een lening van 5 miljoen euro aan het Stadionbedrijf Emmen en de miljoenensteun aan het dierenpark. Alles opgeteld dan liggen de werkelijke reserves naar inschatting van René van der Weide tientallen miljoenen lager dan door de gemeente Emmen wordt gepresenteerd. Het college heeft kennis genomen van de brief en de reactie van de provincie. In een reactie schrijven B&W dat de gemeente streeft naar een gedegen financieel beleid. ‘Dat wordt ook bevestigd in de brief van de provincie en het feit dat onze begroting 2013 is goedgekeurd en de provincie het toezicht hierop niet gewijzigd heeft’.

Alternatief voor bezuinigingen 16-11-2012

Grote problemen in veranderende tijden vragen soms om bijzonder oplossingen en andere vormen van samenwerking dan gebruikelijk. Vandaar dat de partijen, Wakker Emmen, SP, DOP, GroenLinks en BGE bij de behandeling van de begroting 2013 de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een sociale uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp en om te komen tot lagere woonlasten. Om dit te realiseren hebben de vijf partijen een aanpassing van de begroting voorgesteld. De nieuwe WMO plannen van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en LEF! zijn desastreus voor de uitvoering van de thuiszorg. De invoering van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning vanaf 1 januari 2013 betekent dat honderden werknemers binnen de thuiszorgsector ontslag zullen krijgen, het aantal verleende zorguren met circa 25% zal worden terug gebracht en de kwaliteit van de thuiszorg zal afnemen. Een WMO beleid waar Wakker Emmen, DOP, SP en GroenLinks zich absoluut niet in kunnen vinden en een WMO beleid die niet wordt uitgevoerd zoals de wet deze bedoeld heeft.

Emmen op de vingers getikt door de provincie 13-01-2012

De gemeente Emmen heeft een waarschuwing gekregen van de provincie over de begroting 2012 en de meejarenbegroting 2013-2015. De provincie twijfelt of de vastgestelde bezuinigingen op de WMO, Wsw en het personeel van de gemeente Emmen wel uitvoerbaar zijn. Daarnaast is de begroting 2012 niet in evenwicht, omdat er structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Het college van B&W heeft een brief opgesteld en verzonden aan de provincie waarin enkele zaken uit de begroting 2012 worden recht gezet. De twijfels over de bezuinigingen blijven eveneens aanwezig. Wakker Emmen deelt de provincie hun zorgen aangaande de dekking van de bezuinigingsmaatregelen en dan in het bijzonder de eerste bezuiniging op de WMO. Wakker Emmen heeft tijdens de begrotingsbehandeling tegen de begroting en de meerjarenraming gestemd. Wij hebben als fractie uitvoering stil gestaan bij de voorgestelde bezuiniging op de WMO. Hierbij hebben wij onze zorgen geuit over de haalbaarheid, realisme en het wettelijke kader van deze bezuiniging. 

Emmen duurste grote gemeente 13-01-2012

Emmen heeft de hoogste belastingen van alle grote gemeenten in Nederland. Ze heeft die koppositie overgenomen van Groningen, dat in 2011 nog de duurste gemeente was maar nu -voorafgegaan door Zaanstad op de derde plek is beland. Dat blijkt uit een overzicht van het onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen. Emmen is dit jaar per huishouden 769 euro en Groningen 744. Gemiddeld bedragen de belastingen in de grotere gemeenten 659 euro. Assen is met 649 relatief 'goedkoop'. Op de rangschikking staat de Drentse hoofdplaats op de 24ste plek. Wakker Emmen hekelt al geruime tijd de hoge woonlasten in onze gemeente, daarom heeft Wakker Emmen in november een voorstel ingediend om de woonlasten met bijna 10% terug te dringen. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de fractie van Wakker Emmen een tegenbegroting ingediend om de gemeentelijke lasten met structureel 2 miljoen te verlagen. Het voorstel kon niet op steun rekenen van de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD. Hiermee gaan de partijen door met een jarenlang beleid van hoge woonlasten in de gemeente Emmen.

Precario belasting afschaffen 20-09-2011

De fractie van Wakker Emmen heeft in de raadscommissie bestuur, middelen en economie gepleit om de precariobelasting af te schaffen. Precariobelasting is een belasting voor terrassen en winkeluitstalling op gemeentelijke grond. Wakker Emmen heeft in november 2010 voorgesteld om tariefdifferentiatie toe te passen voor de verschillende winkelgebieden. De aanleiding hiervoor was dat een ondernemer in kleinere dorpen €28,05 betaald en een ondernemer in Emmen centrum €31,12. Raadslid Henk Linnemann: "Wakker Emmen vindt dit verschil te klein, omdat de grondwaarde in Emmen centrum hoger ligt dan in bijvoorbeeld Weiteveen en winkeluitstalling in Emmen centrum meer spinoff zal veroorzaken dan in Weiteveen."

Emmen krijgt 1,5 miljoen naheffing van de fiscus 06-05-2011

EMMEN - De ChristenUnie in Emmen maakt zich geen zorgen over de naheffing en boete die Emmen krijgt van de fiscus. Emmen moet nog 1,4 miljoen euro aan de fiscus afdragen vanwege een rammelende belastingaangifte over de periode 2006-2009. Maar dat is niet uitzonderlijk volgens fractievoorzitter Henk Huttinga van de Christen Unie, die in het dagelijks leven werkt als fiscaal/juridisch adviseur. Huttinga reageert daarmee op de naheffing en boete die Emmen heeft gekregen, onder andere omdat de ritten die door ambtenaren met bedrijfsauto's zijn gemaakt niet goed zijn vastgelegd. Wakker Emmen stelt zich kritischer op. Fractievoorzitter René van der Weide spreekt van ernstige fouten en is bezorgd over de vele grepen die Emmen in de reserves doet. Bron: RTV Drenthe

Verschil begroting/jaarcijfers 21-04-2011

De gemeente Emmen geeft in 2010 circa € 31 miljoen meer uit dan er aan inkomsten worden ontvangen.

Overzicht: (bedragen x €1.000 euro)      
De totale uitgaven van de gemeente Emmen over 2010 bedragen:   392.046
De totale inkomsten van de gemeente Emmen over 2010 bedragen:   360.300
Het tekort bedraagt dan (‘resultaat vóór bestemming’):     31.746

 

Met andere woorden Emmen geeft 8,1% meer uit dan het binnenkrijgt. De argumentatie van het college van B&W is dat (citaat persbericht 21 april ’11);”Op basis van de tussentijds gewijzigde begroting 2010 werd nog rekening gehouden met een tekort van € 6 miljoen. De grootste tegenvallers werden veroorzaakt door het grotere beroep wat gedaan werd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk- en Bijstand.”(einde citaat.) Deze argumentatie snijdt volgens Wakker Emmen “geen hout”, daar bijvoorbeeld de overschrijdingen die door meer beroep te doen op de Wet Werk- en Bijstand, voor een groot deel wordt afgedekt vanuit een eenmalige uitkering vanuit Den Haag. Wakker Emmen vindt dan ook dat er door het college meer specifiek dient te worden aangegeven wat er met de overschrijding van € 31 miljoen ten opzichte van de begroting 2010, is gerealiseerd. Vanuit de Auditcommissie heeft Wakker Emmen begrepen dat deze vraag ook aan het College van B&W zal worden gesteld. Wij houden u via onze site op de hoogte

Financieel geblunder gemeente Emmen 11-03-2011

Door financieel geblunder van de gemeente Emmen komt de jaarrekening van 2010 uit op een tekort van -4,4 miljoen euro. De missers kwamen aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. Portefeuillehouder van financien wethouder Bouke Arends voelt zich opmerkelijk genoeg niet verantwoordelijk. Staatrechtelijk gezien is de wethouder politiek verantwoordelijk. De fractie van Wakker Emmen vindt dat ook dat de uitlatingen van Arends te kort door de bocht zijn. Fractievoorzitter René van der Weide reageert in het Dagblad van het Noorden van 11 maart. "Je mag toch verwachten dat Arends zijn ambtenaren goed controleerd? Met dit halve rekenwerk in het achterhoord houden wij ons hart vast voor het Atalanta project. Het college rekent zich rijk met allerlei bedragen, maar ik maak me zorgen of er nog meer lijken uit de kast komen. De fouten zijn onder verantwoordelijkheid van Arends tot stand gekomen. Er is een landelijke incidentele uitkering van circa 3 miljoen in het kader van de WWB, dubbel geteld. Dit bedrag is ten onrechte dubbel opgevoerd. Dat zelfde is gebeurd met een post bespaarde rente van 816.000 euro en reserves voor gymlokalen van 300.000 zijn twee maal ten onrechte als baten opgevoerd. Opmerkelijk is dat opnieuw wethouder Bouke Arends hierbij betrokken is. In zijn functie als president-commissaris van Dierenpark Emmen is het bedrijf naar de rand van de financiële afgrond gegleden. Arends geeft in de media aan zich niet verantwoordelijk te voelen, omdat hij af moet gaan op de informatie van ambtenaren. Wakker Emmen is van mening dat Arends opnieuw geen verantwoording neemt en de schuld bij derden neerlegd. Het college heeft de verantwoordelijk ambtenaar uit zijn functie ontheven.

Forse lastenstijging gemeente Emmen 18-01-2011

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen spreekt haar ongenoegen uit over de forse stijging van de woonlasten. De woonlasten in de gemeente Emmen rijzen de pan uit want Emmen staat op de tweede plaats van duurste gemeenten. In de gemeente Emmen stijgen de lasten met 5,2% volgens Coelo, het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. Het college verbreekt haar beloftes dat de lastenstijging niet meer dan 2% zou stijgen. In andere gemeenten stijgen de lasten gemiddeld met 1,3% in vergelijking met Emmen. Fractievoorzitter Ren

Wakker Emmen keurt begroting 2011 af 05-11-2010

Wakker Emmen heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2011 tegen de begroting gestemd. De fractie is van mening dat deze bezuinigingsoperatie één is waarbij weinig visie wordt getoond, de rode kaasschaaf veelvuldig gebruikt, de lasten bij de burger en kwetsbaren in onze samenleving worden neergelegd. De belastingen worden met 15% verhoogd tot aan 2014, er wordt bezuinigd op voorzieningen, WMO, welzijn, onderwijs, bibliotheek etc. Wakker Emmen wil een basis die op orde is, een goed voorzieningenniveau en geen afname daarvan.
Bijdrage 1e en 2e termijn Wakker Emmen:
De begroting 2011 is één waar de broekriem wordt aangehaald. Bezuinigen is een feit. Alleen de wijze waarop dit proces tot stand komt kan leiden tot verschillende inzichten. Dit college heeft gekozen voor een kaasschaafmodel waarbij 5% leidend is en waarbij de Partij van de Arbeid beloftes uit de verkiezingen verbreekt. In het dagblad van het Noorden stelt de partij dat er absoluut niet bezuinigd mag worden op, zorg WMO, onderwijs en welzijnsvoorzieningen, armoede en werkgelegenheidsbeleid.
 
Alvorens Wakker Emmen haar licht laat schijnen over de wijze van bezuinigen wil ik een aantal relevante thema’s nader beschouwen.Ten eerste het klimaat waarin de gemeente Emmen verkeert en de wijze waarop de Partij van de Arbeid in deze gemeente handelt. De PvdA hanteert stee vast de woorden sociaal en investeren.Wat betreft de term investeren die door deze partij zo genoemd wordt, noemt Wakker Emmen dit projecten die financieel niet verantwoord zijn, projecten waarbij ambitie leidraad is en realiteitszin een onbekend woord is. De PvdA schept een klimaat waarbij het motto de sky is de limit en de pot nooit leeg is een betere titel is voor hun toekomstig verkiezingsprogramma.
Investeren in werkgelegenheid is een belangrijk argument om een prestige project aan de burger te verkopen. Wakker Emmen is van mening dat er een hoofdstuk buiten beschouwing wordt gelaten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dergelijke projecten worden opgezet om de cv’s van in het bijzonder PvdA bestuurders op te vijzelen. Het is toch een inmiddels geen publiek geheim dat de heer Arends graag ergens burgemeester wil worden. Daarvoor dient zijn CV in de gemeente Emmen te worden opgepoetst.Dit gaat ten koste van alledaagse zaken die de inwoners van de gemeente Emmen aangaan, of het nu gaat gladheidbestrijding, onderhoud van grijs en groen, sportaccommodaties, een veilig leefklimaat, gemeentelijke belastingen kortom basis zaken die de burger rechtstreeks aangaan. Dit college verlegt haar bakens van een eerste overheid die verantwoordelijk is voor basistaken en daarmee investeert in een directe relatie met de burger naar een klimaat waarbij grote projecten koste wat kost dienen te worden gerealiseerd. En waarbij wij kunnen constateren dat de persoonlijke ambities van bestuurders prevaleren boven algemeen belang.
 Voorzitter, dit zijn harde woorden en hopelijk komen ze ook hard aan om de boel eens op te schudden. Wakker Emmen kan geen andere conclusie trekken op basis van het ambitieuze klimaat wat heerst in deze gemeente en in het bijzonder bij de grootste partij in deze gemeente, de PvdA. Gezien de vele waarschuwingen die Twynstra Gudde afgeeft, de huidige economische en financiële ontwikkelingen en de situatie van DPE vragen wij ons af wanneer er een sprankje nuchterheid bij dit college op tafel beland. Voorzitter, bij deze kom ik op het punt Atalanta.
 
Dit college blijft halsstarrig verder gaan met Atalanta. Alle opties die Wakker Emmen in juni en oktober heeft aangedragen om een plan B uit te werken worden vakkundig door dit college strategische onbeantwoord gelaten. Waarom?
A – college is oost indisch doof en wil op geen enkele wijze plannen van de oppositie tot zich nemen en uit te werken
B – Plannen van onze PvdA regenten dienen koste wat kost worden doorgedrukt
Voordat ik u mijn optie verkondig wil ik u eerst een en ander schetsen.
Dierentuin is praktisch failliet. Dierentuin Emmen wil verhuizen voor 190 miljoen. Slechts 65.5 miljoen of terwijl 1/3 is gedekt, en tevens is door wethouder Kuper gezegd dat er nog geen overeenkomst is getekend. Vanaf 18-12 2008 is bekend dat DPE wil gaan verhuizen. Pas in oktober 2010 is er een businesscase. Ondertussen verkondigd PC Arends in januari 2010 dat er al 100 miljoen binnen is en dat er vol vertrouwen wordt gezocht naar het overige budget. Nu in oktober blijkt dat het gaat om slechts 65.5 miljoen wat er is gevonden. Waar heeft de heer Arends de overige 25 miljoen gelaten? Pas in oktober krijgt de raad te weten dat het 190 miljoen is. Blijkbaar is de tussentijdse spooktocht niet goed verlopen. Daarnaast verklaart de heer Arends dat DPE een gezonde financiële basis heeft. Dit blijkt ook alweer anders te zijn…maar… met de gedachte dat het door een PvdA Emmen bestuurder is uitgesproken verklaart een hoop.
 Hoe nu verder.. op de gok het besluit te nemen en onder het motto geen zorgen het komt allemaal goed en vertrouw ons maar op de blauwe ogen? Nee voorzitter
 Doorgaan met Atalanta is gokken
Dat DPE toch de financiering rond krijgt, of gaan we straks als gemeente maar garant gaan staan voor die € 190 mln, is gokken.
Dat DPE Next een succes wordt, maar wat te doen als DPE Next de hooggespannen verwachting niet waarmaakt, gaan we dan weer met gemeenschapsgeld de gaten dichten?
Dit is gokken
doorgaan met alle projecten als de tunnel en theater en hopen dat het goed komt met DPE is gokken
Gokken, doe je niet met gemeenschapsgeld.
Wat zou een normaal en goedfunctionerende raad doen. Minimaal bijstelling en herbezinning van dit project met een plan B achter de hand. Wat doet een door een PvdA aangestuurd college? Keep going on en we gokken gewoon met gemeenschapsgeld. Wakker Emmen zegt liever wordt wakker voordat deze gemeente is verworden artikel 12 gemeente, of terwijl curatele stelling.
 
Voorzitter, indien het college weer met vaagheden en gedraai komt, dan trek ik alvast de conclusie dat dit project koste wat kost moet doorgaan. Indien men hart heeft voor de burger van de gemeente Emmen dan blaast men de verhuizing van DPE af en zou men zich beraden op het Atalanta project. Niets is minder waar. Men gaat gewoon door met oogkleppen op. UNO concludeerde dat de teloorgang van Dierenpark Emmen was te wijten aan een te grote focus op de verhuizing en daarmee op het Atalanta project. Wakker Emmen vreest dat het college de zelfde strategie volgt en dat deze focus ten koste gaat van het voorzieningenniveau in de gemeente Emmen.
 Atalanta bestaat uit meer dan de verhuizing van Dierenpark Emmen. Ongeacht voor of tegenstander moeten partijen toch constateren dat het slagen van dit project afhankelijk is van de verhuizing van DPE. Indien deze verhuizing onverhoopt niet haalbaar mag zijn, en deze kans schatten wij reëel in, dan dreigt er een scenario waarbij een Atalanta zonder dierentuin ontstaat analoog aan Rundedal zonder tuinders. De coalitiepartijen kennende wordt er deze periode blind door gegaan met dit project. Honderden miljoenen worden er de komende jaren uitgegeven. Circa een half miljard, tenminste alles binnen de begroting blijft, hier hebben we grote zorgen over.
Niet alleen de signalen van nu zijn een teken aan de wand, maar ook het verleden van de gemeente Emmen. De vele projecten in het verleden die anders zijn uitgepakt qua realisatie of financiën roepen ook grote vraagtekens op. Een kleine greep. Rundedal, Floriade, Roze Hotel, Rietplas, Woontoren de Haan, Delftlanden. Wordt er dan geleerd van het verleden, Nee voorzitter want indien men verder zou kijken over de gemeentegrens van Emmen dan zou men nog uit tal van grote projecten lering kunnen trekken. Een wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft toont aan dat de baten altijd worden overschat en de lasten onderschat. Maar liefst 298 onderzochte megalomane projecten vallen in 9 van de 10 keer duurder uit waarbij 50% overschrijding eerder regel is dan uitzondering. Bij een overschrijding van 10% over het gehele budget dient er al 50 miljoen extra te worden gefinancierd. Wie gaat dit betalen?
De geschiedenis kennende zal naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Emmen oftewel de burger.

Het weerstandsvermogen van onze gemeentekas baart ons zorgen. In totaal is er een weerstandsvermogen beschikbaar van 25,8 miljoen. In een gemeente waar geen ambitieus en prestigieus klimaat heerst zou dit voldoende moeten zijn om klappen te kunnen om vangen. Ware het niet dat we hier in de gemeente Emmen zijn. Maar liefst 50% van de financiële risico (blz 174) zijn gemiddeld tot hoog. Het Atalanta project vormt ons inziens het grootste gevaar voor de financiële kas. Deze wordt gekwalificeerd als meer dan gemiddeld. In de toelichting wordt aangegeven dit het maximale financiële risico 14,6 miljoen is. Dit betreft het totaal van de verleende voorbereidingskredieten in het kader van het Atalanta project. Op het moment dat het project in de realisatiefase komt en de uitgaven als gevolg van de investeringen fors toenemen, zal het te beheersen financieel risico groter worden. Voorzitter, Er komt wat daglicht langs de oogkleppen van dit college.

Bij de EMCO werd destijds het risico niet hoog ingeschat en we kennen hier de uitkomst van. Zoals gezegd verkoopt men deze projecten aan de burger met het etiket werkgelegenheid terwijl er geen onderbouwing is hoeveel werkgelegenheid dit oplevert. Zelfs als het gaat om een blunder van 5 ton voor het vervangen van draaideuren en dergelijke wordt dat door het 5e wiel aan de wagen, wethouder Houwing becommentarieerd als een stimulans voor de werkgelegenheid. Het liberale gedachtegoed dat er zuinig met overheidsgeld dient te worden omgegaan gaat hierbij blijkbaar niet op. Om wethouder te worden moet je blijkbaar heel wat inleveren. Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk, maar wellicht nog belangrijker is een financieel stabiele overheid die niet de belastingen keer op keer moet verhogen om een sluitende begroting te presenteren. Het is belangrijk dat er een overheid is die kan investeren in zorg, arbeidsparticipatie, openbaar gebied, onderwijs, jeugd, ouderen en aantrekkelijk ondernemersklimaat dat de werkgelegenheid stimuleert.
Werken vanuit een stabiele basis. Indien er voldoende vet op de botten is, kan men projecten ontwikkelen. Eerst dient de basis op orde te zijn.
In dit kader zijn de bezuinigingen op sportgebied voor ons ook niet wenselijk en niet acceptabel. Sport is van belang voor de gezondheid en voor het welbevinden van mensen, voor sociale structuur maar ook voor bijvoorbeeld integratie. Sport is van maatschappelijke waarde en een goed middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
Het verhogen van sportparticipatie behoort tot een doelstelling van dit college. Daarbij is voor het college van belang dat sport wordt gestimuleerd. Een streven dat door de fractie van Wakker Emmen wordt onderschreven. In dit kader moet sport ook laagdrempelig blijven om mee te kunnen doen.Het zijn bezuinigingen waarbij sportclubs en in het bijzonder de voetbalclubs worden getroffen. Voetbal is de nr 1 sport van Nederland en wordt door kinderen ook het meest beoefend. De volgende bezuinigingen op sport zijn voor Wakker Emmen niet acceptabel
 

  1. het afschaffen van de OZB subsidie, die destijds als compensatie voor de 500 euro veldhuurverhoging werd toegekend.
  2. 5% tariefsverhoging sportaccommodaties
  3. Voorstel huurverhoging sportvelden

Deze 3 bezuinigingen raken de clubs. Sommige clubs geven aan dat de gevolgen 10 tot 20 procent verhoging van de begroting geeft. Hun begroting loopt van zomer tot zomer en zou dus nu tussentijds moeten worden aangepast. Dit lijkt ons voor veel clubs een zeer moeilijke klus. Dit vergt een groot beroep op de zelfredzaamheid en creativiteit van de clubs. In totaal gaat het hier om een bedrag van 135.000 euro per jaar. Wakker Emmen is van mening dat een marginaal bedrag is op de een gemeentebegroting van 377 miljoen. Dit is een schijntje in relatie tot de gevolgen en de weerstand die dit bij clubs oproept. Derhalve doen wij een beroep op het college deze voorstellen terug te nemen.

Daarnaast wil dit college (75.000 euro) bezuinigingen op sport en speel voorzieningen, Voorzitter, minder onderhoud, meer zelfbeheer, meer cofinanciering van de EOP, terwijl deze ook met 5% gekort wordt. Sporten en bewegen is essentieel om kinderen buiten te houden, niet alleen de digitale wereld maar ook juist een stuk beweging en sociale contacten. Ons inziens is dit wederom een bezuiniging die er niet toe leidt dat de relatie met de burger wordt verbeterd. We moeten waken dat de afstand tussen hier binnen en daar buiten niet nog groter wordt. Want voorzitter de burger snapt niet veel van waar wij hiermee bezig zijn, een klimaat waarbij de sky de limit is, de pot nooit is nooit leeg, maar simpele basiszaken achter uit gaan.

Bezuinigen op sport en de verhogingcontributie van de clubs raakt de burger rechtstreeks. Maar ook het openbaar gebied raakt de burger rechtstreeks De gemeente Emmen heeft veel achterstallig onderhoud als het gaat om groen en grijs. Uit de voorgenomen bezuinigingen valt op te maken dat er een versobering komt van de inrichting van het openbaar gebied, de kwaliteit in het buitengebied neerwaarts wordt bijgesteld, minder kwaliteit en zichtbaar minder onderhoud, groter beroep op EOP budgetten, zelfwerkzaamheid van burgers en bedrijven. Kortom een verschuiving van lasten naar de burger. Typerend voor het beleid van de PvdA Emmen.
Afgelopen winter was een strenge winter, een winter waar veel klachten vanuit de samenleving te horen waren inzake gladheidbestrijding. Juist op deze basistaak voor de gemeente is ‘goodwill’ te winnen om de relatie tussen burger en gemeente te verbeteren, even als de eerder genoemde punten in mijn betoog. In plaats van hierin te investeren kiest dit college voor een verminderde veiligheid van wegen tijdens winterse periode met tot gevolg dat er nog meer klachten komen. Indien dit college eraan wil werken dat politiek en burger weer on speaking terms komen, zullen deze maatregelen averechts uitwerken.
Veiligheid is heden ten dage een belangrijk onderwerp in de samenleving. Binnen dit onderwerp past ook de brandweer. Een adequate en snel uitrukkende brandweer kan mensenlevens redden waarbij elke seconde van belang is. Het college geeft een aantal voorstellen om te bezuinigen op de brandweer. Bluswatervoorziening met de WMD wordt opgezegd, ipv daarvan komen er 2 tankauto’s. Kan dit college aangeven wat hiervan de gevolgen zijn in relatie tot blustijden? Hetzelfde geldt voor het afstoten van oefenmateriaal. Oefenen dient te worden uitgevoerd met eigen paraat voertuig. Snellere afschrijving van eigen voertuigen, één auto die oefent kan niet worden ingezet in geval van nood. Kortom, zijn er gevolgen voor de aanrij tijden van de brandweer?
Kunst en cultuur,

De rode kaasschaaf die wordt gehanteerd is er eentje waarbij de openbare bibliotheek niet wordt gespaard. Een korting van 5% op de bieb is het voorstel. Gevolgen daarvan? In Coevorden hebben ze er inmiddels slapeloze nachten van maar hier in de gemeente Emmen weten we de gevolgen nog niet. Voorzitter, een voorgestelde bezuiniging waarvan de gevolgen niet in kaart zijn gebracht, Wakker Emmen vindt een bibliotheek van wezenlijk belang voor ontwikkeling van kinderen maar ook een voorziening waar volwassen recht op hebben en waarvan het gebruik gestimuleerd dient te worden. Voorstellen waarbij wel wordt gekort en achteraf wordt gekeken wat de gevolgen zijn , zijn een voorbeeld van zwemmen zonder zwemdiploma, schilderen zonder verf.

Daarnaast hebben we nog z’n patiënt. Namelijk CQ Voorzitter,Een totale bezuiniging van 10% oftewel 165.000 euro in 2015. Ondertussen wordt de kraan al beetje bij beetje dichtgedraaid. 10% moet ongetwijfeld gevolgen hebben en wij vinden het als raad onverantwoord deze keuze aan de raad voor te leggen zonder dat hierover de gevolgen goed in beeld worden gebracht. CQ is al niet de meest florerende organisatie binnen deze gemeente maar vervult wel een belangrijke maatschappelijke functie. Met 15.000 leerlingen per jaar, 85 medewerkers, vervult het een belangrijke taak in de breedte van kunst en cultuur
 Welke taken moet CQ laten vervallen? Ik ben benieuwd wat het college verlangt van CQ, moeten er producten worden afgestoten? Het lijkt ons eerst goed een integrale discussie te houden over wat de gemeenten willen met CQ en daar het budget op af stemmen. Voor een dubbeltje op de eerste rang wil iedereen wel, het lijkt ons goed hierover een discussie in de commissie te laten plaats vinden wat er van CQ qua aanbod en prestaties wordt verwacht en hieraan een budget koppelen. Daarnaast vragen wij ons ook af gezien de problemen van een tijd geleden of deze korting wel kan worden opgevangen door CQ.

Voorzitter,
Hoe zat het ook alweer met bezuinigingen van de Partij van de Arbeid, niet op welzijn maar ook niet op zorg en WMO. Zie daar de bezuinigvoorstellen van dit college onder aanvoering van de PvdA.
Wakker Emmen heeft bij de kadernota een motie ingediend om bezuinigingen op zowel de WWB als WMO te voorkomen. De collegepartijen in de raad hebben deze motie niet willen steunen omdat ze via het college niet van plan waren beide te ontzien. Juist dit college, dat zo hamert op hun sociale bewogenheid en steun voor burgers met een laag tot zeer laag inkomen willen op zowel de WWB als de WMO bezuinigen. Hard roepen de minst draagkrachtige te ontzien maar wel dezelfde groep in laten leveren door allerlei maatregelen te nemen die juist hen treffen.
Wakker Emmen vindt dat in principe alle bezuinigingsmaatregelen die juist de meest kwetsbaren in onze samenleving, ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken met een laag inkomen treffen niet doorgevoerd moeten worden. Deze groepen worden al genoeg getroffen door het beleid van de landelijke overheid.
 
Verlaging van zorgtoeslag,
verlaging van huurtoeslag,      
verhoging zorgpremie,
verval van aftrek ziektekosten in de belasting,
niet indexeren van uitkeringen en pensioenen,

Gemeentelijk doen we er nu dus nog een schepje bovenop en gaan door het invoeren van een aantal bezuinigingsmaatregelen deze mensen nog een keer financieel beknotten.Een strakkere handhaving en een betere controle op de beschikbare middelen is voor ons geen probleem. Een efficiënter werkende organisatie met minder ambtenaren ook niet.
Inkomens achteruitgang en beperking van toegang tot stimuleringsregelingen wel. De leeftijdsgroep 18 tot en met 65 jarigen wordt uitgesloten van stimuleringsregeling. Het uitsluiten van deze groep voor schuldhulp levert een bezuiniging van 8FTE’s op. Ons inziens kan er ook op arbeidsplaatsen worden bezuinigd en tegelijkertijd de groep beneden de 110% niet uit te sluiten voor schuldhulp. In de gemeente Emmen doet een ambtenaar ongeveer 100 dossiers volgens het document bezuinigingsvoorstellen. Kijken we naar de huidige situatie dan zijn er 40 FTE’s verdeeld over 1200 dossiers. Dit is een gemiddelde van 30 dossiers per ambtenaar.
Kijken we naar andere gemeente dan is dit gemiddeld 100 dossiers. Indien de arbeidsproductiviteit naar het gemiddelde van 100 dossiers zou gaan, wat bij andere organisaties ook mogelijk is, zou dit een halvering van het aantal ambtenaren tot gevolg kunnen hebben. Een maximale besparing van 20 x €64.000, - = €1,3 miljoen. En groepen burgers hoeven niet te worden uitgesloten van schuldhulp.
 
Het college gaat bezuinigen op de WMO.
Het college wil her onderhandelen van de HH1 en HH2 naar goedkopere aanbieders. Daarnaast ligt er het voorstel om de indicatie volgens het landelijke gemiddelde uit te voeren is werkelijk belachelijk. Gaan we ook het werkloosheidcijfer, inkomen, aantal 65+, opleidingsniveau op landelijke niveau brengen, ? Flauwe kul, we hebben te maken met omstandigheden die uniek zijn. Demografisch is Emmen Emmen en dat die demografie afwijkt, heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. We accepteren die gevolgen of niet. Positieve gevolgen accepteren we wel, toeloop van pensionados die hun geld hier besteden, maar als ze zorg nodig zijn sturen we ze dan terug?
Het argument landelijke indicatie wordt gebruikt om te kunnen bezuinigen. Op deze wijze krijgt de burger minder uren zorg verleend. Dus dit voorstel mag van Wakker Emmen zo de prullenbak in. Deze bezuiniging op zorg gaat ten koste van de burger. Gevolgen zijn namelijk zijn goedkopere zorg, minder uren, lagere kwaliteit, een achteruitgang van het zorgniveau in de gemeente Emmen. Dank u wel Partij van de Arbeid met u loze verkiezingsbeloftes. Zoals al eerder gezegd, in een striktere handhaving en controle beleid, kunnen we ons vinden. Dan welzijn, alweer een zaak waar absoluut niet op bezuinigd mag worden van de PvdA. Wakker Emmen is ook tegen het opleggen van een efficiency korting aan Sedna.

Sedna is een professionele welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen met een in onze ogen goed, creatief en bevlogen management. Het benchmark onderzoek van Berenschot toont in onze ogen aan dat Sedna er in slaagt om de overheadkosten onder het landelijk gemiddelde te houden. Dit management lijkt te weten waar ze mee bezig is.
Het college schotelt voor dat de gevolgen voor de burger zijn dat , eerst het eigen netwerk dien te worden benut, daarna vrijwillige inzet en daarna pas professionele begeleiding. Kortom, je red je eerst maar in eigen kringen en als de nood te hoog wordt kun je een beroep doen op welzijn.Bezuinigen op Sedna zal een weerslag hebben op de organisatie en dit zal ten koste gaan van arbeidsplaatsen en dus ook op de uitvoering van welzijnswerk. Wakker Emmen wel niet bezuinigen op welzijn en hecht eraan. Sedna te ontzien omdat welzijnswerk van zeer groot belang.Welzijn Voorzitter, waar hebben we dat gehoord. Oh ja, een verkiezingsbelofte van de Partij van de Arbeid. Wederom een loze belofte

Ik heb zojuist via de schuldhulp al een sprongetje gemaakt over snijden in eigen vlees. Dit college bezuinigd zowel op welzijn als op zorg. Ze hebben het lef niet om in ook echt te snijden in eigen vlees. In het overzicht van de personeelsbezetting wordt voor het jaar 2010 begroot op 1053 FTE’s. In het overzicht van de begroting 2011 wordt aangegeven dat er voor 2010 1133 FTE’s zijn begroot. Er heeft zich het afgelopen jaar een stijging van 73,1 FTE’s voorgedaan ten opzichte van de begroting. 7% stijging en 800.000 euro extra aan kosten. Van waar deze stijging voorzitter, waarom hebben wij zoveel extra ambtenaren nodig?
In de aanvullende bijlage bezuinigingsmaatregelen eigen organisatie valt op te maken dat de er slechts 9,4 FTE wordt bezuinigd op de personele bezetting. WakkerEmmen wil het college in het vervolg adviseren om één bijlage te hanteren zodat er geen verschil van inzicht kan ontstaan. Bijlage A van deze begroting is als het ware achterhaald. De bezuiniging op de eigen organisatie is een marginale voor volgend jaar. Slechts 1%. Tot 2014 loopt het op tot 19 arbeidsplaatsen. Bij de vorige bezuiniging werden er nog circa 110 arbeidsplaasten bezuinigt. Daarentegen stijgen de personele lasten van 64 naar 68 miljoen. Een stijging van 6,25%. In plaats van dat het college echt eigen vlees snijdt en de rode kaasschaaf van 5% over haar eigen vel haalt wordt de lasten afgeschoven op de burger. Je verwacht dan ook dat al deze bezuinigingen die de burger direct of indirect raken de belastingverhoging marginaal zal zijn of zelfs achterwege blijft. Helaas is dit ook niet het geval. Een verhoging van de gemeentelijk belasting van 3 miljoen van 2010 tot aan 2014. 15% belastingverhoging tot 2014. (blz 144) Kortom een lastenverzwaring. Voorzitter, de burger is de pineut bij dit college.            

 Wij hebben de indruk dat er op gebied van efficiency en doelmatigheid binnen deze organisatie nog een slag valt te maken. Wij vragen ons in het geheel af hoe functioneert ons gemeentelijke apparaat. Hoe efficiënt wordt er gewerkt, is de organisatie niet te log en te bureaucratisch, is deze organisatie niet te veel naar binnen gekeerd. Hoe zit het bijvoorbeeld met beleidsambtenaren. De meeste beleidsnotities blinken niet uit in smartte doelstellingen maar zijn wollig, algemeen, vaag. Wij vragen ons ook af of wij niet te veel beleidsambtenaren hebben. Wat Wakker Emmen betreft moeten we onze eigen ambtelijke organisatie onder de loep nemen en derhalve ook het aantal ambtenaren met minimaal 5% terug te dringen.

In samenhang met een kerntaken discussie waarbij duidelijk gemaakt welke taken de gemeente wel of niet dient uit te voeren dient er een onderzoek te komen van het ambtelijke apparaat door een externe partij. Hiervoor zullen wij dan ook een motie indienen. Daarnaast moet de inhuur van derden ook maar eens aan banden worden gelegd. Uit berap 2 valt op te maken dat er maar liefst voor 11,5 miljoen wordt ingehuurd. De organisatie moet zich zelf kunnen redden en wie te veel aan een ander overlaat bouwt zelf ook geen kennis op. Het gebrek aan investeren in kennis in deze gemeente is exemplarisch, het levert problemen op.
Dan is er nog het volgende project waarop onze Pvda bestuurders weer een misrekening hebben gemaakt.
De delftlanden. Kom Donen Deven en Derken in de Delftlanden.

Voorzitter,
Als wethouder zou ik me schamen om zulke teksten op bussen in de grote steden te plaatsen en op skyradio te verkondigen. De inmiddels illustere woorden van Astrid Joosten op de wijze van reageren van PvdA wethouder Sleeking in het Vara programma Alles draait om geld…… Hoe kom je er op????   briljant !!         waarbij de interviewer Sleeking confronteert met de woorden Donen Deven Derken.. het blijft even stil en de wethouder reageert met het het zegt u niets… Nee natuurlijk niet.. Ieder normaal denkend mens ziet in dat deze wijze van campagne voeren een hellend vlak is. Hopelijk gaat de PvdA Emmen nog vele van deze campagnes voeren maar dan wel met eigen geld en geen gemeenschapsgeld tijdens de verkiezingen.

Nogmaals voorzitter, het wordt tijd voor een PvdA vrij collegebestuur hier in de gemeente Emmen. U merkt aan mijn betoog dat ik de PvdA niet tot mijn politieke vriendenkring reken. De kroon wordt gespannen door mevr wethouder Thalens, werkelijk onbegrijpelijk dat deze mevrouw, wethouder is. Vanaf haar installatie in April tot heden geen inbreng, de portefeuille cultuur is al overgedragen aan wethouder Jumelet. Wat Wakker Emmen betreft: verdeel het pretpakket onder de andere wethouders. Deze wethouder heeft behalve het PvdA getal tot een numerieke meerderheid te maken, in het college weinig tot geen waarde. Wakker Emmen is dan ook voorstander dat het college zelf snijdt in eigen vlees. Wij geven het college de overweging om dit pretpakket over te dragen binnen de overige college leden en daarmee bezuiniging te realiseren. Wakker Emmen past ervoor om ruim 80.000 ( 65.000 0,6 FTE plus wachtgeld) euro per jaar uit te trekken voor een wethouder die volgens ons als overbodig kan worden gekwalificeerd.
Al met al een welkome bezuiniging al beseffen wij dat gezien haar bekwame gedrag inzake wachtgeldregelingen het een post is die op de korte termijn geld kost maar op de middellange termijn geld oplevert. Daarnaast blijkt uit onderzoek van binnenlands bestuur dat de gemeente Emmen het meeste aantal wethouders per inwoneraantal heeft van de 100.000 plus gemeenten. Derhalve dienen wij ook een motie in om 0,6 FTE bezuinigen binnen het college om zodoende ook een signaal af te geven richting de bevolking.

Voorzitter,
Afrondend, vindt Wakker Emmen dat deze bezuinigingsoperatie één waarbij weinig visie wordt getoond, de rode kaasschaaf veelvuldig gebruikt, de lasten bij de burger en kwetsbaren in onze samenleving worden neergelegd.

Website ontwikkeld door X-Interactive