Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Situatie FC Emmen snel bespreken

Een motie van Wakker Emmen, DOP, SP en BGE heeft  tijdens de raadsvergadering van 26 januari er toe geleid dat de onstaande situatie bij de FC Emmen in februari wordt besproken. Lees de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering van 26 januari. FC Emmen verkeert in zwaar weer en dat is jammer voor alle betrokkenen en ook voor de  gemeente  als aandeelhouder en verstrekker van vreemd vermogen. De afgelopen weken hebben zich in rap tempo negatieve ontwikkelingen voorgedaan op de Meerdijk.  Meerdere malen is er door onze fractie gevraagd naar de situatie en ontwikkelingen bij de FC Emmen. De Drentse Ouderen Partij heeft daarnaast d.m.v. art 38 vragen gesteld over de voorwaarden en eisen om uitstel van betaling te verlenen. Uit de brief van 24 januari blijkt dat de chaos compleet is op de Meerdijk. Management van het stadion en de voetbalclub liggen met elkaar in de clinch.  De plannen om het stadion verder te ontwikkelingen komen niets terecht.  Cijfers worden niet op tijd aangeleverd, de tekorten lopen maar op en er worden leningen afgesloten zonder dat hiervoor de prioriteitsaandeelhouder de gemeente Emmen op de hoogte wordt gesteld. Een schoffering, en wanbeleid van de bestuurders aan de Meerdijk. Anders kunnen wij het niet noemen, maar helaas zit de gemeente met besluiten uit het verleden ook met de gebakken peren.

 Inmiddels is de situatie dusdanig uit de hand gelopen dat er een dreigend faillissement boven de club hangt, salarissen nog ternauwernood in februari kunnen worden betaald en de gemeente Emmen. Als gemeente zijn we prioriteitsaandeelhouder van het stadion en de FC Emmen en lopen we een risico van enkele miljoen. De risico's voor de gemeente nemen met de dag toe. De raad kan en mag zichzelf daarom niet buitenspel zetten op dit moment. Buitenspel zetten betekent niet dat de gemeente weer zou moeten bijspringen, maar dat de gemeenteraad volledig op de hoogte moeten zijn van de huidige situatie en voorbereid is op eventuele toekomstscenario's. Willen we bijsturen of moeten we ingrijpen als raad, dan is er een juist en volledig inzicht in de totale problematiek noodzakelijk. In FC Emmen zit gemeenschapsgeld en pas over enkele maanden praten over de problemen van de FC Emmen geeft een verkeerd signaal naar de burgers en een verkeerd signaal naar de FC Emmen en alle organisaties waar de gemeente een vergelijkbare relatie mee heeft en  vergelijkbare risico's bij loopt.

 

Wakker Emmen is van mening dat de situatie op de Meerdijk gierend uit de klauwen loopt en dat snelle bespreking tussen raad en college wenselijk maar ook noodzakelijk is.

 

Hiervoor dienen wij de volgende motie in:

 

 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 26 januari 2012;

 

Constaterende dat:

·Het college per brief van 24 januari 2012 de raad op de hoogte heeft gesteld over de financiële problemen van de FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV en welke  acties het college de afgelopen periode heeft ondernomen.

·In de begeleidende mail wordt aangegeven, dat de brief kan worden geagendeerd als inkomende stuk  bij de agenda van de commissie BME van 15 maart 2012.

 

Overwegende dat:

·Late agendering de sturingsmogelijkheden van de raad in de situatie rond de FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV  ernstig beperkt en bemoeilijkt.

·Uit de beschreven stappen en ondernomen acties door het college, zoals beschreven in de brief van 24 januari 2012, onvoldoende duidelijk is geworden dat de afgelopen periode en op dit moment het maximale is en wordt gedaan om de risico's voor de gemeente Emmen tot een minimum te beperken.

·De door het college beschreven acties in de afgelopen periode vragen om nadere uitleg, toelichting en concretisering, zodat een eigen beoordeling en afweging door de raad beter mogelijk is.

·De huidige situatie ronde de FC Emmen en de Stadion BV een herbeoordeling door de raad van het raadsbesluit van juni 2011, over de uitstel van betaling aan Stadionbedrijf Emmen BV, noodzakelijk maakt.

·De raad op basis van de nu beschikbare schriftelijke informatie en toelichting door het college, onvoldoende haar controlerende taak kan vervullen en bespreking in commissieverband duidelijkheid kan verschaffen.

·In de media (o.a VI en DvhN) genoemd wordt dat private investeerders interesse hebben in de FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV, maar hier als voorwaarde aan zouden verbinden dat de gemeente Emmen ook meewerkt.

·Dat voor de raad onduidelijk is om welke vormen van medewerking het gaat, welke voorwaarden hieraan gesteld worden en welke mogelijkheden de gemeente heeft.

 

Verzoekt het college:

·In overleg te treden met het Presidium om de financiële situatie van de FC Emmen BV en  Stadionbedrijf Emmen BV, met alle bijbehorende stukken, te agenderen in een reeds geplande commissievergadering of een ingelaste commissievergadering vóór 15 februari 2012.

·De raad minimaal 1 week voorafgaande aan deze commissievergadering alle relevante stukken te doen toekomen.

·Hierbij schriftelijk aan te geven wat de huidige financiële situatie van de FC Emmen en Stadionbedrijf Emmen BV  betekenen of kunnen betekenen voor de financiële risico's die  de gemeente Emmen loopt.

 

Ondertekening,

 

 

Wakker Emmen                              Drentse Ouderen Partij               SP


René van der Weide                     A.W.J. Schoo                                    W. Moinat

 

Website ontwikkeld door X-Interactive