Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

College speelbal van FC Emmen

  Lees hier de commissiebijdrage van Wakker Emmen tijdens de bespreking van de situatie bij de FC Emmen. De brief van 24 januari van het college te hebben gelezen kunnen wij maar een ding concluderen en dat is dat de chaos compleet is op de Meerdijk. Grote financiële tekorten, afspraken die niet worden nagekomen, lening die buiten de prioriteitsaandeelhouder om worden afgesloten, etc.We willen niet alleen met de vinger richting de FC Emmen en het stadion wijzen, maar wij willen antwoorden en verantwoording van het college hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het college van B&W is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het prioriteitsaandeel in het stadion alsmede de FC Emmen en vervult daarmee een belangrijke rol.

Op 18 januari 2011 heeft het college ingestemd met de voordracht tot benoeming als lid van RvC van de FC Emmen voor een drietal personen.  Is het college van mening dat de rvc van Fc Emmen voldoende toezicht heeft gehouden en heeft de rvc haar taak goed uitgevoerd, heeft de rvc voldoende gestuurd om de voetbalclub gezond te houden? Dan  de strikte voorwaarden c.q. eisen uit het raadsvoorstel van juni 2011 waarin het college voorstelt om de betalingsverplichtingen van de FC Emmen aan het stadion uit te stellen met twee seizoenen.

-         Eis is dat de focus moet liggen op bedrijfsmatige aanpak en reële inkomsten en uitgaven vanaf het seizoen 2011-2012. Wat heeft het college gedaan om toezicht te houden dat deze eis / voorwaarde werd nageleefd en is deze eis volgens het college gehaald?

-         Vanaf 2011-2012 moeten sponsoringbaten 100% zijn afgedekt met getekende contracten. Wat heeft het college gedaan om toezicht te houden dat deze eis / voorwaarde werd nageleefd en is deze eis volgens het college gehaald

-         Een harde toezegging van directie en RvC van FC Emmen om een daadkrachtige en voortvarende kostenreductie uit te voeren. Wat heeft het college gedaan om toezicht te houden dat deze eis / voorwaarde werd nageleefd en is deze eis volgens het college gehaald

-         Vanaf het seizoen 2011-2012 een verplichte storting van 35.000 euro in het eigen vermogen. Wat heeft het college gedaan om toezicht te houden dat deze eis / voorwaarde werd nageleefd en is deze eis volgens het college gehaald

-         Is het college van mening dat directie en RvC voldoende hebben gedaan om acties en maatregelen te treffen om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen en daarmee betaald voetbal in Emmen?

Brief van 24 januari. Directie en vz RvC hebben zich op 17 mei 2011 akkoord verklaard met de voorwaarden en eisen. Tijdens een bijeenkomst op 27 september blijkt uit de brief dat de FC geen reactie heeft gekregen op de gestelde voorwaarden. Pas op 21 december is er een wilsverklaring over de voorwaarden van het raadsbesluit van juni geëist. Waarom heeft het college dit zolang op zijn beloop gelaten en waarom is de FC wel op 17 mei akkoord gegaan en heeft de club daarna niet getekend voor de voorwaarden. Wij vinden dit zeer vreemd en begrijpen het college ook niet dat dit een half jaar heeft geduurd en dat de raad hiervan niet op de hoogte is gesteld.

Uit de briefwisseling blijkt dat afspraken niet na werden gekomen, informatie over de jaarrekening, over voorwaarden, en kwartaalrapportages maar duurde en duurde en financiële verantwoording kwam voortdurend te laat. Maanden zijn verstreken zonder dat er is ingegrepen en er daadwerkelijke maatregelen zijn genomen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, waar de brief van het college op 28 januari 2011 wel om vroeg aan de voetbalclub. Is het college van mening dat de gevraagde maatregelen ook door de FC is uitgevoerd?

Als klap op de vuurpijl is er een lening afgesloten zonder dat daar voor de prioriteits- aandeelhouder de gemeente Emmen van op de hoogte is gesteld. Een schoffering richting de gemeente Emmen. Wat heeft het college gedaan om adequaat te sturen en geen speelbal te zijn van de FC Emmen? Zijn directie en rvc wel betrouwbaar, aangezien afspraken worden geschonden, er een impasse dreigt tussen het bestuur van het  stadion en voetbal. Vindt het college dat de huidige RvC en directie voldoende vertrouwen verdienen, zijn werk naar behoren heeft uitgevoerd? De vraag die wij aan het college hebben is, waarom heeft het college niet ingegrepen en zich als een speelbal laten gebruiken?

 

Er wordt al een decennia gesproken om de hoeken te gaan bebouwen, meerdere huurders in het stadion te krijgen. Vorig jaar werden deze plannen in een nieuw jasje gepresenteerd door onze goeroe Bert Westra, wat ons betreft was dat oude wijn in nieuwe zakken. Uit de brief blijkt dat er van deze plannen geen snars is terecht gekomen. Hoe ga je met je kansen om die je als club en stadion geboden krijgt? Wat ons betreft is er geen sprake van scorend vermogen. De problemen zijn nog niet voorbij. Duidelijk is dat een gedeelte van het tekort eventueel gedekt wordt door de Trots van Drenthe, mits de gemeente voorwaarden aanpast. Welk verzoek c.q. voorstel ligt er bij de gemeente Emmen en wat is de actuele financiële stand van zaken? Tot slot willen wij het college meegeven dat de FC Emmen niet opnieuw bij de gemeente hoeft aan te kloppen. Wij willen niet dat er nog meer geld verloren gaat in de bodemloze put FC Emmen.,

 

 

Website ontwikkeld door X-Interactive