Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

FC Emmen

 

‘Gemeente Emmen gul voor de FC’ 29-12-2012

EMMEN – Uit schriftelijke vragen van Wakker Emmen blijkt dat er vanaf 2006 bijna 300.000 euro door de gemeente Emmen uitgegeven is aan kosten voor de FC Emmen en het stadion. Dit zijn kosten die buiten de gemeentelijke reddingsoperaties en andere vormen van gemeentelijke hulp vallen. De bijna 300.000 euro is uitgegeven aan gekochte tickets, diners, huren van ruimten, huren van een skybox en andere kosten die door de FC Emmen zijn gefactureerd aan de gemeente. Wakker Emmen drong erbij het college op aan dat het huren van een skybox, het dineren e.d. in tijden van zware bezuinigingen een verkeerd signaal is. Het college van B&W is deze mening niet toegedaan en geeft aan veel waarde te hechten aan netwerkactiviteiten. Fractievoorzitter René van der Weide: “ Contacten leggen om proberen bedrijven naar Emmen te halen is uitstekend, maar ik vraag me af welke contacten het college legt tijdens deze gelegenheden en wat dit oplevert. Ze hebben een skybox voor zichzelf, dineren met andere colleges en als ze graag contacten willen onderhouden met het bedrijfsleven kunnen ze ook prima werkbezoeken afleggen of andere vormen van netwerken. Tevens vraag ik mij af hoeveel bedrijven van buiten de gemeente Emmen aanwezig zijn bij de FC Emmen. Ik vind het nogal forse bedragen en een gul gebaar aan de FC.“ Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.College B&W huurt skybox FC Emmen 16-11-2012

EMMEN – De fractie van Wakker Emmen heeft om opheldering gevraagd over het afhuren van een skybox bij de FC Emmen door het college van B&W. Tijdens de wedstrijd van afgelopen vrijdag 21 september tussen FC Emmen en BV Veendam heeft het college van B&W een skybox afgehuurd. Wakker Emmen wil weten waarom er in tijden van forse bezuinigingen een skybox wordt afgehuurd, met welk doel dit is gebeurd en welke kosten er mee zijn gemoeid. De partij vindt dat terughoudendheid in tijden van bezuinigingen gewenst is, ook gezien het feit dat de betaald voetbalclub in het verleden meer dan eens is geholpen door de gemeente Emmen. Fractievoorzitter René van der Weide: “Wij vinden het een slecht signaal van het college richting de burgers van de gemeente Emmen, dat in tijden van forse bezuinigingen er geld wordt uitgegeven aan het afhuren van een skybox. De afgelopen twee jaar is er voor 30 miljoen bezuinigd en daar komt volgend jaar nog eens 10 miljoen bij. De bezuinigingen worden door veel mensen in onze gemeente gevoeld en het is dan ook slecht voor het imago van de politiek dat burgemeester en wethouders op kosten van de gemeenschap een skybox afhuren met alles er op en eraan. Wakker Emmen vindt onbegrijpelijk dat een college dat burgers met lastenverhoging opzadelt, de WMO uitkleed en het prestige project Atalanta tegen alle waarschuwingen in door drukt, blijkbaar zonder enige schaamte geld uitgeeft om voor zichzelf een skybox af te huren.

'Einde verhaal voor de FC Emmen' 29-04-2012

Wakker Emmen is tijdens de raadsvergadering van 26 april niet akkoord gegaan om de FC Emmen 10 jaar lang geen aflossing meer te laten betalen, de FC geen OZB belasting te laten betalen en nog eens 300.000 euro op de plank neer te leggen indien er geen ontwikkelingen plaatsvinden rondom het stadion. Lees hier meer over de volledige bijdrage van Wakker Emmen.
Het betaald voetbal en het dossier FC Emmen ligt opnieuw weer voor ons. Op z’n goed Drents, een never ending story, waarbij het betaald voetbal zichzelf maar niet kan redden.De laatste jaren gaat het berg afwaarts. Dalende bezoekersaantallen, resultaten die achteruitgaan en financieel kan de FC Emmen zich ook niet meer staande houden. Onder leiding van de Emmer  coalitie PvdA, CDA, VVD is de gemeente Emmen al meerdere malen het betaald voetbal in Emmen bijgesprongen. 

Opnieuw financiële steun FC Emmen 03-04-2012

EMMEN - De gemeente Emmen gaat opnieuw steun verlenen aan de FC Emmen. Dit maal is het college van B&W bereidt om de club te steunen met maximaal € 100.000 euro. Het bedrag wordt verleend om een bijdrage te leveren in de kosten van onderzoek en advisering over de organisatie van de FC Emmen en het Stadionbedrijf Emmen BV in de toekomst. Nog niet zo lang geleden kreeg de FC Emmen ook al uitstel van betaling voor twee seizoenen van de huur voor het stadion. De maanden daarna ging het niet veel beter met de FC Emmen en is de voetbalclub ter nauwer nood gered voor dit seizoen onder leiding van Ronald Lubbers. Wakker Emmen vindt het onbegrijpelijk dat het college onder aanvoering van wethouder Arends opnieuw financieel bijspringt. Fractievoorzitter René van der Weide: “ Ik vind het een schande. Andere woorden heb ik er niet voor. Het gemak waarmee 100.000 euro wordt verstrekt aan de FC Emmen staat in schril contrast met de forse bezuinigingen op de huishoudelijke zorg, waarmee tot overmaat van ramp ook nog eens vele banen verloren gaan. Ik had gehoopt dat we de grens met dit college bereikt hadden. Tegen alle beloftes in om het betaald voetbal niet weer opnieuw te steunen, ligt er 100.000 euro op de plank voor het betaald voetbal in Emmen. Keer op keer zijn voorwaarden niet nagekomen door de voetbalclub en het wordt nog beloond ook. Dit is de wereld op zijn kop.” Aldus een woedende Van der Weide.

College speelbal van FC Emmen 08-02-2012

  Lees hier de commissiebijdrage van Wakker Emmen tijdens de bespreking van de situatie bij de FC Emmen. De brief van 24 januari van het college te hebben gelezen kunnen wij maar een ding concluderen en dat is dat de chaos compleet is op de Meerdijk. Grote financiële tekorten, afspraken die niet worden nagekomen, lening die buiten de prioriteitsaandeelhouder om worden afgesloten, etc.We willen niet alleen met de vinger richting de FC Emmen en het stadion wijzen, maar wij willen antwoorden en verantwoording van het college hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het college van B&W is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het prioriteitsaandeel in het stadion alsmede de FC Emmen en vervult daarmee een belangrijke rol.

Situatie FC Emmen snel bespreken 27-01-2012

Een motie van Wakker Emmen, DOP, SP en BGE heeft  tijdens de raadsvergadering van 26 januari er toe geleid dat de onstaande situatie bij de FC Emmen in februari wordt besproken. Lees de bijdrage van Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering van 26 januari. FC Emmen verkeert in zwaar weer en dat is jammer voor alle betrokkenen en ook voor de  gemeente  als aandeelhouder en verstrekker van vreemd vermogen. De afgelopen weken hebben zich in rap tempo negatieve ontwikkelingen voorgedaan op de Meerdijk.  Meerdere malen is er door onze fractie gevraagd naar de situatie en ontwikkelingen bij de FC Emmen. De Drentse Ouderen Partij heeft daarnaast d.m.v. art 38 vragen gesteld over de voorwaarden en eisen om uitstel van betaling te verlenen. Uit de brief van 24 januari blijkt dat de chaos compleet is op de Meerdijk. Management van het stadion en de voetbalclub liggen met elkaar in de clinch.  De plannen om het stadion verder te ontwikkelingen komen niets terecht.  Cijfers worden niet op tijd aangeleverd, de tekorten lopen maar op en er worden leningen afgesloten zonder dat hiervoor de prioriteitsaandeelhouder de gemeente Emmen op de hoogte wordt gesteld. Een schoffering, en wanbeleid van de bestuurders aan de Meerdijk. Anders kunnen wij het niet noemen, maar helaas zit de gemeente met besluiten uit het verleden ook met de gebakken peren.

Waar is het mis gegaan met het CDA? 05-07-2011

Raadsbijdrage discussie Fc Emmen. Wakker Emmen heeft tijdens de commissievergadering duidelijk te kennen gegeven het voorstel om de liquiditeitspositie van de FC Emmen te verbeteren en een overbruggingsperiode mogelijk te maken, niet te steunen. Wij zijn van mening dat de FC Emmen en het stadion zich op eigen kracht moeten redden en in het verleden is het betaald voetbal in Emmen al meer dan genoeg gesteund. Opnieuw steun verlenen is een verkeerd signaal naar de samenleving en naar de amateursport.  Echter willen wij hier nog wel een aantal zaken naar voren brengen.Als eerste het prioriteitsaandeel dat de gemeente Emmen heeft in de stadion BV. Wakker Emmen wil van het college weten of zich de afgelopen jaren ook kopers hebben gemeld voor het stadion. Wat Wakker Emmen betreft gaan we als gemeente actief opzoek naar een koper voor het stadion zodat we ons geld weer uit het betaald voetbal kunnen krijgen. Hier dienen wij dan ook een motie over in.

Geen steun FC Emmen 17-06-2011

De FC zit weer in de problemen. Financieel lukt het maar niet om de zaken op orde te krijgen. Al meer dan 25 jaar wordt de betaald voetbalclub gesteund door de gemeente Emmen. Het eerste besluit dateert uit 1985 om het stadion aan te passen en hiervoor kosten te dragen. In de tussentijd zijn er al vele miljoenen en verschillende vormen van steun naar de FC Emmen gegaan zoals een gift, leningen, een garantiestelling, koop en verkoop van het stadion enzovoort. De nood is deze keer iets minder groot maar toch. De begroting gaat van 2,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden. In die bezuiniging kan de gemeente volgens de FC natuurlijk weer een rol spelen. Ondanks het feit van enkele miljoenen steun in het verleden aan de FC Emmen wordt er weer naar de gemeente gekeken. Deze keer door niet aan de betalingsverplichtingen, die de onderbouw was van de miljoenen steun, te hoeven voldoen. DE FC wil uitstel van betaling van aflossing en rente voor de goedkope miljoenen leningen van de gemeente Emmen. Twee seizoenen niet aflossen en dat bij de schuld optellen. Het lijkt wel of hier een slechte Amerikaanse hypotheek in de maak is.Het voorgestelde besluit om 2 seizoenen geen rente en aflossing te hoeven te betalen steunt de FC Emmen om zijn liquiditeitspositie te verbeteren en om een overbruggingsperiode mogelijk te maken. Wakker Emmen gaat niet akkoord met deze steun en is van mening dat de FC Emmen aan haar verplichtingen moet nakomen. Opnieuw steun verlenen aan de FC Emmen is een verkeerd signaal richting de maatschappij en de samenleving.

200.000 euro achterstand FC Emmen 12-05-2011

Op vragen van Wakker Emmen in de raadscommissie BME van donderdag 12 mei heeft wethouder Arends aangegeven dat de FC Emmen 200.000 euro achterstand heeft aan aflossingsverplichting van de leningen die door de gemeente Emmen zijn verstrekt. De plaatslijke betaald voetbalclub heeft in de afgelopen jaren voor circa 3,3 miljoen aan leningen verstrekt gekregen van de gemeente Emmen. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart heeft Wakker Emmen vragen gesteld over de FC Emmen. Wethouder Arends gaf aan dat de gevraagde informatie van de FC Emmen aan de gemeente nog eens opnieuw werd bekeken door de RvC en dat hierover gesprekken plaats zouden gaan vinden. Tot op heden heeft het college nog geen besluit genomen het college aangaande de voorgestelde opschorting van betaling van de huur aan de gemeente. De FC Emmen wil een opschorting van haar betalingsverplichtingen aan de gemeente Emmen. Wakker Emmen vindt dat de club haar verplichtingen moet nakomen en zelf zal moeten snijden in haar kosten. Ten opzichte van de overige voetbalclubs, die een huurverhoging van 100% tegemoet kunnen zien, vindt Wakker Emmen uitstel niet acceptabel. Het college van B&W neemt volgende week dinsdag een besluit over het verzoek van de voetbalclub

Financiële problemen FC Emmen 01-02-2011

EMMEN - FC Emmen heeft opschorting van haar verplichtingen aan de gemeente Emmen gevraagd voor een periode van 2 jaar. Tijdens een bespreking van 5 januari tussen de club directie, de beoogde voorzitter van de Rvc en de voorzitter van de stichting FC Emmen is hierover gesproken. Het verzoek aan de gemeente Emmen is opschorting voor 2 jaar van de betalingsverplichtingen van rente en aflossing van gemeentelijk geldleningen. In een reactie schrijft B&W gemeente Emmen. "Met zorg hebben wij kennis genomen van het negatieve resultaat van 214.000 euro over 2009-2010 en de financiële- en liquiditeitspositie van uw organisatie. Zonder aanvullende maatregelen, acties en eventuele transferopbrengsten mogelijk € 150.000, = nadelig zal zijn. Wij zijn van mening dat op korte termijn acties en maatregelen nodig zijn om de toekomst van betaald voetbal in Emmen te continueren". 

Fractievoorzitter René van der Weide: "Wakker Emmen is van mening dat het verzoek niet acceptabel is. De FC Emmen is het verleden meer dan genoeg geholpen en Wakker Emmen vindt dat een betaald voetbal organisatie zelf de broek moet ophouden. Amateurclubs moeten bovendien dankzij de coalitiepartijen in Emmen al een verdubbeling van de veldhuur gaan betalen. Het is niet te verkopen om een betaald voetbalclub te steunen. Burgers, instellingen en bedrijven moeten ook gewoon hun verplichtingen als bijvoorbeeld OZB belasting betalen. Er zullen ongetwijfeld velen zijn die hun verplichtingen aan de gemeente met 2 jaar willen opschorten en hier kunnen we niet aan beginnen." . Bekijk hier de link voor het item van RTV Drenthe: http://www.rtvdrenthe.nl/Sport/Sport-Detail.aspx?Lang=nl-NL&newsId=56465
Website ontwikkeld door X-Interactive