Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Wakker Emmen wil oplossing in Emmer-Compascuum

Wakker Emmen heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de situatie van het multifunctionele centrum de Hilde in Emmer-Compascuum. De Hilde verhuurt ruimtes aan verenigingen, organisaties en inwoners, maar er is onvrede ontstaan over het bestuur van het multifunctionele centrum. Aanleiding voor de ontstaande onrust zijn de  zeer forse huurverhogingen voor verenigingen en organisaties die ruimtes huren in het gebouw en persoonlijke conflicten. De huurverhogingen betreffen voor sommige verenigingen meer dan een verdubbeling van de huidige huur en dit stuit op grote weerstand in het dorp. Het gevolg is dat steeds meer verenigingen en huurders hun heil elders gaan zoeken. Wakker Emmen wijst erop dat dit een omzetdaling tot gevolg zal hebben en dat tekorten zullen gaan toenemen. Dit resulteert volgens de partij uiteindelijk in nadelige financiële gevolgen voor de gemeente Emmen. Wakker Emmen dringt er dan ook op aan bij het college van B&W dat de gemeente Emmen in deze situatie moet gaan bemiddelen in het conflict. Fractievoorzitter René van der Weide: “ We hebben het college gevraagd om op zoek te gaan naar een oplossing. De situatie betekent onvrede in het dorp, een multifunctioneel centrum die niet optimaal benut wordt en grotere tekorten voor de gemeente Emmen. Ondanks dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is, vinden wij dat de gemeente Emmen in deze kan bemiddelen. Dit is ook van belang voor de toekomst van het nieuwe multifunctionele centrum van Emmer-Compascuum. Het kan niet zo zijn dat er straks een prachtig nieuw gebouw staat en dat verenigingen, organisaties en inwoners er niet optimaal gebruik van maken door toedoen van het stichtingsbestuur.” Aldus René van der Weide van Wakker Emmen.

Artikel 38 vragen:

 

Geacht college,
 
De Stichting Maatschappelijk en Cultureel Centrum Emmer-Compascuum is eind verantwoordelijke voor het beheer en exploitatie van het SMCC. Het SMCC vervult een maatschappelijke functie in Emmer-Compascuum. Verenigingen, organisaties en inwoners kunnen gebruik maken van de accommodatie tegen een huurtarief, welke wordt vastgesteld door het bestuur van het SMCC. Naar aanleiding van klachten hebben wij de jaarrekeningen en begrotingen vanaf 2006 ingezien. Onze fractie vindt het zorgelijk dat de tekorten de afgelopen jaren zijn opgelopen en dat dit heeft geresulteerd in extra financiële steun van de gemeente Emmen aan het SMCC. Wakker Emmen heeft van diverse verenigingen en organisaties klachten ontvangen over de wijze waarop huurverhogingen worden doorgevoerd en de manier waarop verenigingen en organisaties worden behandeld. Dit resulteert in onvrede bij verenigingen, organisaties en inwoners die gebruik willen maken van het SMCC en deze onvrede leidt er toe dat huurders geen gebruik meer willen maken van het SMCC en uitwijken naar elders. Gevolg is dat tekorten verder op zullen lopen en dat dit financiële consequenties heeft voor de gemeente Emmen. Wij hechten er aan om te vermelden dat financiële steun aan multifunctionele accommodaties door Wakker Emmen wordt gewaardeerd en dat dit een gemeentelijke taak is, maar als door het handelen van de beheerder en bestuur van de exploiterende stichting er nadelige gevolgen optreden die wellicht te voorkomen zijn dit leidt tot vragen. Voornoemde redenen en beargumentering leiden bij onze fractie tot de volgende vragen.

1.      Is het college bekend met bovenstaande problematiek?
2.      Is het college het met ons eens, dat indien het handelen van het bestuur van het SMCC leidt tot onvrede bij verenigingen, organisaties en inwoners en er sprake is van verlies van huur- en kantineopbrengsten en dit nadelige gevolgen voor gemeente, verenigingen, organisaties en inwoners heeft, er gewerkt dient te worden aan een oplossing waarbij de gemeente kan bemiddelen?
3.      Heeft het college ook kritische vragen gesteld aan het bestuur van het SMCC wat de  redenen zijn die ten grondslag liggen aan de oplopende tekorten van een gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro in 2006 en 70.000 euro in 2011?
4.      Welke controle en toezicht heeft het college kunnen uitvoeren over het bestuur en het beleid van het SMCC in Emmer-Compascuum?

Wakker Emmen heeft de volgende vragen over de jaarrekening van 2011 van het SMCC:
 
5.      In 2011 is de post schulden ter zake pensioenen opgenomen met een bedrag van 36.667 euro. Kan het college verklaren waar deze post uit bestaat en waarom in 2010 deze post niet bestond?
6.      De post intellectuele eigendom bedraagt in 2011 5.547 euro. Waaruit bestaan deze kosten?
Voor welk intellectueel eigendom wordt betaald?
7.      In 2011 is een toename van 16.812 euro voor overige personeelskosten waar te nemen. Waaruit bestaat deze kostenstijging van bijna 50%?
8.      In 2011 is de post telefoon toegenomen van 2.853 euro naar 4.902 euro. Wij vinden een bedrag van bijna 5.000 euro aan telefoonkosten wel erg  hoog. Waaruit bestaat de forse toename van telefoonkosten in 2011?
9.      Studie- en opleidingkosten zijn bijna met 13.000 euro toegenomen in 2011 t.o.v. 2010. Kan het college deze kostenstijging nader verklaren?
 

Website ontwikkeld door X-Interactive