Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Aanpassing minimabeleid

Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen de langdurigheidstoeslag verlaagd naar een periode van 3 jaar in plaats van de huidige 5 jaar. Langdurigheidstoeslag is er voor mensen van 21 tot 65 jaar die onafgebroken op bijstandsniveau leven, zonder daarbij uitzicht te hebben op verbetering van inkomen. De langdurigheidstoeslag is ingesteld omdat blijkt dat mensen met een langdurig laag inkomen grote kans hebben om in structurele betalingsproblemen verzeild te raken.  Reserveren van een uitkering is niet of nauwelijks mogelijk volgens Wakker Emmen.

Tot 2009 betrof het een landelijke regeling die overal gelijk was. Hierna hebben gemeenten zelf de vrijheid gekregen om de langdurigheidstoeslag te bepalen. Wakker Emmen wijst erop dat 80% van de gemeenten in Nederland een onafgebroken periode van 3 jaar hanteren om gebruik te kunnen maken van de regeling. De gemeente Emmen kiest ervoor om haar burgers 5 jaar te laten leven op bijstandsniveau alvorens er een beroep kan worden gedaan op de langdurigheidstoeslag.

Fractievoorzitter René van der Weide: ”Betaald werk is het beste minimabeleid, maar er is een groep mensen die noodgedwongen moet leven op bijstandsniveau zonder uitzicht te hebben op betaald werk. Indien mensen niet aan het werk kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of oudere werknemers die in de bijstand zijn terecht gekomen en noodgedwongen thuis komen te zitten. Het gaat ons om de mensen die graag willen, maar niet kunnen en geen kans op de arbeidsmarkt hebben. Studenten vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling, omdat zij een goede kans hebben op inkomensverbetering. ” Aldus René van der Weide.

Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen zich bij de 80% van de gemeenten moet scharen die de periode hebben vastgesteld op 3 jaar. Het minimabeleid wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 20 december a.s. Wakker Emmen zal daar komen met een voorstel tot aanpassing van het minimabeleid.

Lees hier de commissiebijdrage van Wakker Emmen tijdens de vergadering van 4 december j.l.

In tijden van crisis en dat werk niet meer vanzelfsprekend is, is het minimabeleid belangrijker dan ooit. Steeds meer mensen krijgen te maken met minder besteedbaar inkomen en steeds meer mensen zijn aangewezen op de bijstand en dit maakt minimabeleid nog belangrijker voor een grotere groep mensen. De keuzes die voorgesteld worden in het beleid kunnen wij grotendeels onderschrijven. Een beleid dat meer gericht is op participatie is zeker ook de keuze van Wakker Emmen. De regeling voor chronisch zieken behoort absoluut thuis in dit minimabeleid, evenals de participatieregeling voor schoolgaande kinderen. De uitwerking van optie 3 resulteert dat de stimuleringregeling voor sociaal culturele activiteiten gunstig uitpakt voor de doelgroep kinderen tot 18 jaar. Dit past volgens ons ook goed in de doelstelling om te participeren, voor kinderen is het enorm belangrijk deel te kunnen nemen aan sport- en spel activiteiten. In dit kader vinden wij het jammer dat het budget voor zwemmen en schaatsen niet meer is opgenomen terwijl dit volgens ons toch een succesvolle regeling was.
 
De meedoen webshop is een prima initiatief om te komen tot een meer participerend karakter van het minimabeleid. We zouden ons kunnen voorstellen dat de zwem- en schaatskaartjes hier ook worden ondergebracht. Graag een reactie van het college hierop. In het huidige minimabeleid wordt incidenteel geld vrij gemaakt voor Stichting leergeld (25.000 euro subsidie), jeugdsportfonds (16.000 en 35.000 euro)en de voedselbank heeft diverse keren subsidie ontvangen. Subsidies die wij van harte steunen, maar het woord incidenteel roept bij ons de vraag op, of het niet wenselijk zou zijn om dit een jaarlijkse structurele subsidie te maken. Wij willen graag opheldering van het college waarom dit als incidentele bijdrage aan de voedselbank, stichting Leergeld en het jeugdsportfonds wordt aangemerkt. Wakker Emmen is er voorstander om dit structureel te gaan doen. In het overzicht op bladzijde 9 staat echter het bedrag wel opgenomen in de tabel maar is het ons onduidelijk of de bedragen jaarlijks zijn opgenomen. Graag een reactie van het college hierop.
 
Tot slot de langdurigheidtoeslag. De langdurigheidtoeslag heeft betrekking op burgers van 21 jaar tot 65 jaar. Het beste minimabeleid is betaald werk, echter is dit niet voor iedereen de realiteit.

Er is een groep mensen die is aangewezen op de bijstand zonder uitzicht op verbetering van inkomen. Zoals het binnen afzienbare tijd weer gaan werken en een eigen inkomen verdienen Voor deze groep burgers van 21 tot 65 jaar is er de langdurigheidtoeslag of zoals naar alle waarschijnlijkheid in 2014 zal gaan heten, een individuele toeslag. Deze toeslag is ingesteld omdat blijkt dat mensen met een langdurig laag inkomen grote kans in structurele betalingsproblemen verzeild te raken.  Men kan immers van een uitkering niet of nauwelijks reserveren voor noodzakelijke grotere investeringen. Tot 2009 betrof het een landelijke regeling die overal gelijk was. Hierna hebben gemeenten zelf de vrijheid gekregen om de langdurigheidtoeslag te bepalen. Bij bepaling van de criteria is een belangrijke afweging: hoe lang iemand een laag inkomen heeft gehad om in aanmerking te komen voor de langdurigheidtoeslag. De rijksregeling hanteerde een onafgebroken periode van 5 jaar. 80% van de gemeenten heeft gekozen om dit niet te handhaven maar een periode van 3 jaar of korter te kiezen. Emmen heeft echter gekozen voor 5 jaar.

Emmen heeft dus gekozen voor de minimumvariant. Pas na vijf jaar op bijstandsniveau zonder daarbij uitzicht te hebben op inkomensverbetering. Wakker Emmen is van mening dat voor deze groep mensen niet de minimumvariant van 5 jaar moet worden gekozen, maar de periode van 3 jaar. Wij vernemen graag de reacties van de overige partijen hierop en willen van het college graag binnen aanzienbare tijd de extra kosten die dit met zich mee brengt, zodat onze fractie met een voorstel kan komen tijdens de raadsvergadering. 

Website ontwikkeld door X-Interactive