Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Wakker Emmen eist excuses van wethouder Sleeking

Dagblad van het Noorden zaterdag 8 december. Emmen - De fractie van Wakker Emmen eist excuses van wethouder Ton Sleeking. Hij weigerde het om maandagavond inhoudelijk te reageren p de bijdrage van Wakker Emmen aan de woonvisie. De inhoud stond hem niet aan. 'Minachting' roept Wakker Emmen nu in een brief aan het college van B en W en het presidium. Gunnar Jens Bijlsma repte maandagavond onder meer van ee rapport met veel wollige kretologie en te weinig visie. Wakker Emmen vindt onder meer dat er te weinig aandacht is voor seniorenwoningen buiten de grote kernen en wil maatregelen om de woonlasten te beperken. Volgens Wakker Emmen was de inhoudelijke kritiek niet schokkend noch kwetsend, noch op een andere manier buiten de orde. Een andere mening kan volgens de partij voor een wethouder geen reden zijn zich stil te houden. Goed bestuur en beleefdheid vereisen dat er respectvol met de wensen van een raadsfractie wordt omgegaan. Het kan toch niet zo zijn dat raadsfracties voortaan hun bijdrage moeten afstemmen op de wensen van het college? Bijlsma is overigens ook verbaasd over de houding van Wim Moinat (SP), die als voorzitter van de vergadering fungeerde. "Hij kapte elke vorm van discussie af". Wakker Emme nverwacht dat op donderdag 20 december voorafgaand aan de raadsvergadering, een excuus plus beantwoording van Sleeking op de inbreng van Wakker Emmen op de woonvisie. Sleeking in een eerste reactie:" Daar ga ik rustig over nadenken en kom ik nog op terug.

De verzonden brief aan het college van B&W en het presidium

Onderwerp: Commissievergadering Wonen en Ruimte 03 december 2012-12
Datum: 07-12-12


 Geachte leden van het presidium en van het college van burgemeester en wethouders,
 
Tijdens de Commissievergadering Wonen en Ruimte op 03 december 2012 heeft wethouder Sleeking duidelijk blijk gegeven dat hij op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd was van de bijdrage van Wakker Emmen met betrekking tot het agendapunt 6E, Woonvisie 2012-2017 "Thuis in Emmen". De kern van de bijdrage van Wakker Emmen bestond uit de volgende punten:
 
-          De zorg over de kwaliteit van onze leefomgeving naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de woningbouwcorporaties,
-          Veel wollige kretologie en te weinig visie,
-          Lintbebouwing stimuleren,
-          Seniorenwoningen in de gehele gemeente Emmen,
-          Stimuleren jongeren naar het centrum te trekken,
-          Beperking woonlasten,
-          Energiebesparende maatregelen,
-          Welstandsluw bouwen.
 
Zoals via het video archief terug te zien was de bijdrage en de inhoudelijke kritiek van Wakker Emmen niet schokkend, noch kwetsend, noch op een andere manier buiten de orde. Iedere raadsfractie heeft evenals het college het recht op het uiten van zijn of haar eigen mening. De wijze waarop wethouder Sleeking heeft gereageerd komt bij ons over als een vorm van minachting van de raad. Het niet willen beantwoorden van vragen en het niet willen ingaan op kritiek vinden wij niet correct. Wethouder Sleeking gaf aan dat de inhoud van de bijdrage van Wakker Emmen voor hem een reden was om niet te reageren op de bijdrage van Wakker Emmen.

De gebeurtenissen tijdens de Commissievergadering Wonen en Ruimte van maandag 03 december is voor ons aanleiding om zowel het presidium als het college te informeren over ons standpunt. Middels dit schrijven verwachten wij van het college een excuus en alsnog een beantwoording van de wethouder voorafgaand  de raadsvergadering van 20 december over de voornoemde gang van zaken.

Ten aanzien van het presidium willen wij het volgende verzoek doen.
 
De opstelling van het college, vertegenwoordigd door wethouder Sleeking, ten opzichte van een raadsfractie vinden wij een vorm van minachtig van de gemeenteraad. De Commissie voorzitter, dhr. Moinat, kapte de discussie af en verzuimde wethouder Sleeking te wijzen op het feit dat de raadsfractie van Wakker Emmen geen onbetamelijkheden naar voren heeft gebracht. Vertegenwoordigers van het college zijn op uitnodiging van de raad en het presidium aanwezig en er mag van het college, of zijn vertegenwoordigers, een respectvolle houding worden verwacht. Tot onze verbazing liet dhr. Moinat als voorzitter over dit voorval geen discussie toe. Wij zijn van mening dat het de taak van de voorzitter is om het college te wijzen op het feit dat er van het college verwacht wordt dat zij ingaat op bijdragen en vragen van raadsfracties. Ook al deelt het college meningen van fracties niet en al kunnen vragen niet overeenkomen met de standpunten van het college, toch vereist in elk geval beleefdheid en goed bestuur dat er respectvol met de wensen van raadsfractie wordt omgegaan.

Het kan toch niet zo zijn dat raadsfracties voortaan hun bijdrage moeten gaan afstemmen op de wensen van het college. Het verzoek van de fractie van Wakker Emmen is dat wij een formeel standpunt van het presidium over de voornoemde punten verwachten.


Namens de fractie van Wakker Emmen,
 
Gunnar Jens Bijlsma
Raadslid Wakker Emmen

Website ontwikkeld door X-Interactive