Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Emmen voorop met een nieuwe eed voor Wethouders

Bankbestuurders moeten een eed afleggen waarbij ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. Bij niet nakomen van de regels kan de bankier vervolgd worden en uit het beroep worden gezet.
Dit zette mij aan het denken. Hoe zit dit bijvoorbeeld bij Wethouders? Welnu die verklaren het volgende (iets ingekort): “Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen” Niet een echt schokkende verklaring. Okay je mag je Wethouderschap niet gekocht hebben of je laten betalen voor je diensten en verder moet je je aan de wet houden, maar dat moeten we allemaal. Als je de landelijke, provinciale en gemeente politiek een beetje volgt is duidelijk dat de politiek ook wel een impuls kan gebruiken om de belangen van de burger beter te dienen. In 2014 zijn er verkiezingen en worden er nieuwe Wethouders benoemd. Laten we in Emmen het goede voorbeeld geven met een “nieuwe eed” voor alle Wethouders van de Gemeente Emmen. Wat mij betreft luidt deze als volgt: “Ik verklaar dat ik mijn functie als Wethouder integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een evenwichtige en goed onderbouwde afweging maken tussen de belangen van alle inwoners in de Gemeente Emmen. Ik stel in die afweging het belang van alle inwoners van de Gemeente Emmen voorop en zal hen zo goed mogelijk, gelijkwaardig en eerlijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als Wethouder van toepassing zijn. Ik maak geen misbruik van mijn positie en zal besluitvorming niet manipuleren. Ik zal mij open, eerlijk en toetsbaar opstellen. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het politiek bestuur te behouden en te bevorderen.
 
Een open deur? overbodig? of hoognodig!
 

Jisse Otter
Website ontwikkeld door X-Interactive