Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Column: Aardwarmte c.q. diepe Geothermie

Wanneer wordt doorgegaan met het huidige beleid raken de grondstoffen die we gebruiken om aan onze energiebehoefte te voldoen uitgeput. Daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Er moeten grote stappen worden gemaakt, zeker in onze gemeente Emmen, om door middel van andere vormen van energieopwekking onze toekomst voor het nageslacht zeker te stellen. Er gebeurt nog veel te weinig op dit gebied. Het is alsof het probleem door de politiek steeds vooruit wordt geschoven zonder dat oplossingen worden aangedragen. En wanneer het onderwerp op de rol staat gaat bijna altijd de aandacht uit naar wind- of zonne-energie waardoor andere, en volgens Wakker Emmen betere oplossingen, niet aan bod komen. In het verkiezingprogramma van Wakker Emmen, punt 9, is er aandacht voor een groen en duurzame gemeente Emmen door o.a. te streven naar een beleid waar energiebesparing voorop staat en de CO2 uitstoot te beperken. Henk Linnemann, fractielid van Wakker Emmen, heeft onderzoek gedaan en zich verdiept in diepe geothermie. In een uitvoerige uiteenzetting heeft hij de andere fracties gewezen op de geweldige mogelijkheden door gebruik te maken van diepe geothermie, in de volksmond aardwarmte genoemd. Het lijkt of de andere fracties in de raad een te beperkte blik hebben op duurzame energie. Zij zouden meer bewust moeten zijn van de unieke mogelijkheden die aardwarmte ons biedt. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat er te weinig support in de vorm van subsidie komt vanuit Den Haag. Een windmolen draait op subsidie. Elke geplaatste windmolen kost de belastingbetaler 80.000 euro per jaar. De gemeente Emmen moet veel meer de boer op om ondernemers te overtuigen van de unieke mogelijkheden in onze bodem. De bodem van ZO Drenthe is zeer geschikt, omdat men minder diep hoeft voor een bepaalde tempratuur. Overigens voor de geïnteresseerden: u kunt een kopie aanvragen wat Henk toen te berde heeft gebracht. Stuur een e-mail, zie adres hieronder, met het verzoek. U kunt dan zelf uw conclusie kunnen trekken of dit een gemiste kans is voor de raad van Emmen.
 
Wat is aardwarmte?
Aardwarmte is een onuitputtelijke energiebron en werd al 10.000 jaar geleden gebruikt. In principe kun je met de voorraden aardwarmte wereldwijd het energiegebruik mee afdekken. Het gebruik van aardwarmte onderscheidt zich in direct gebruik, dus van de warmte zelf en in omzetting naar elektriciteit in een geothermiecentrale. In combinatie met een warmtekrachtkoppeling (WKK) krijgt men zelfs een maximaal rendement. Met verschillende temperaturen van 120 graden tot 10 graden is direct gebruik mogelijk. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld inkoken en verdampen van zeewater (drinkwater), drogen van cementplaten, organisch materiaal zoals hooi, groente, wol, stokvis. Klassiek zijn verwarmen van ruimtes, vloerverwarming, bij koeling, in de tuinbouw, visteelt, zwembaden. Maar ook het ijsvrij houden van wegen en bruggen etc. Voor de meeste toepassingen zijn relatief gezien lage temperaturen nodig. Diepe aardwarmte blijkt na onderzoek ook in Z.O.D ruim aanwezig. Mocht deze onvoldoende blijken kan de temperatuur met een warmtepomp altijd worden verhoogd. Het mooie is van aardwarmte dat na gebruik van de warmte het water terug vloeit naar de aarde. Mooier kringloop is niet denkbaar.
 
U wilt weten
Lezers die meer willen weten over dit thema kunnen na een e-mail aan mij te hebben gericht deze per kerende post (indien aanwezig) ontvangen. Om aan te geven hoe efficiënt het gebruik van aardwarmte in verhouding met windenergie in de praktijk is, het volgende voorbeeld:
 
Green Well Westland
In 2012 werd in de gemeente Westland de Green Well Westland installatie in gebruik genomen. Deze installatie produceert jaarlijks ongeveer evenveel kWh als 8 tot10 grote 3MW windmolens. Deze zijn vergelijkbaar met 530.000 duizend zonnepanelen van elk 1m2 oppervlakte. Wil je het zelfde resultaat -qua energie en CO2- behalen wanneer bijvoorbeeld windenergie was genomen, dan waren de kosten voor de staat 4 miljard Euro geweest. De investering bedroeg nu 800 miljoen Euro, óók geen kattenpis, maar de staat heeft wel 3,2 miljard Euro bespaard! Laat dat nu net genoeg zijn om de SNS-bank te kunnen kopen!
Daarbij komt nog een aanzienlijke besparing aan onderhoudskosten in vergelijk met windenergie. Uit door in Duitsland gehouden onderzoeken is gebleken dat windmolens niet rendabel te maken zijn. Dat een hogere CO2 en de hoge onderhoudskosten de pan uit rijzen. Landschapvervuiling door windmolenparken is bij aardwarmte geen onderwerp. Ook inklinking van de bodem met een mogelijke aardbeving tot gevolg is bij aardwarmte géén discussiepunt.
 
Standpunt Wakker Emmen
Wakker Emmen zal zich in de toekomst blijvend inzetten voor een groen en duurzame Gemeente Emmen omdat dit de leefbaarheid en de kwaliteit voor haar burgers verhoogt. Wakker Emmen ziet het als plicht om ook aan onze kinderen een leefbaar land te kunnen aanbieden. Mogen wij daarin ook op uw steun rekenen?
 
Peter van Veen
vanveen2013@gmail.com
Website ontwikkeld door X-Interactive