Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Partijbestuur

Wout Bremer (Voorzitter)


Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Wout Bremer
Woonplaats: Emmen
Mail: woutbremer@hetnet.nl
   
   

Politieke drijfveer:
Eerlijker verdelen van lusten en lasten en ervoor zorgen dat de begroting meer in evenwicht is. Er kan niet meer uitgegeven worden dan er binnenkomt.

 

Waar sta je voor:

Onderhoud van wegen.
 
Verdubbeling van de N862.
 
Verlaging van prijzen voor grond en bouwkavels. Nu brengt het niets op, maar als er daardoor weer gebouwd gaat worden, werkt dat overal positief door. Dus meer werkgelegenheid.
 
Nog altijd is in bepaalde delen van de gemeente het rioleringssysteem niet in orde.Erik Heijnen (Vice- voorzitter)


Persoonlijke gegevens:

Leo
 
Naam: Erik Heijnen
Woonplaats: Emmer- Compascuum
Mail: erikheijnen@hotmail.com
   
   
   

Politieke drijfveer:
Zelf wil ik het gevoel hebben een steentje bij te dragen aan de op handen zijnde verandering. Actief bijsturen, daadwerkelijk handelen, bij voorkeur als stuwende en motiverende kracht. Het gaat mij om de dienstbaarheid en de uiteindelijke resultaten voor de burgers. En daarin zijn de uiteindelijke vertegenwoordigers pionnen.

 

Waar sta je voor:

Herverdeling van middelen en investeringen ten faveure van buitendorpen.
 
Geen (extra) lastendruk om prestigeprojecten te kunnen realiseren.
 
Leefbare dorpen, wijken en buurten door goede voorzieningen en onderhoud.
 
Duidelijke communicatie en transparantie richting burger.
 
Sportvoorzieningen en mogelijkheden voor iedereen.
 
Zorg, verzorging en hulp op niveau.
 
Bescherming van natuur, landschap en milieu.
 
Het stimuleren van de werkgelegenheid en een sociale werkwijze inzake uitkeringen.
 
Goede en efficiënte bereikbaarheid van de gemeente voor de burger.Henk Linnemann (Penningmeester)


Persoonlijke gegevens:

Leo
 
Naam: Henk Linnemann
Woonplaats: Klazienaveen-Noord
Mail: henk.linnemann@planet.nl
   
   
   

Politieke drijfveer:
Er moet veel meer naar de burger geluisterd worden. De politiek is er voor de burger en niet andersom. Dit gebeurt in mijn beleving veel te weinig. Tevens vind ik dat de focus van dit College veel te veel ligt op Emmen en te weinig op het buitengebied. Iedere burger heeft evenveel recht op de basisvoorzieningen.

 

Waar sta je voor:

Vertrouwen in de politiek
Er is weinig tot geen vertrouwen meer in de politiek. Dit heeft dit College aan zichzelf te danken door niet te luisteren naar de burger. De bezem moet daarom rigoureus door het gemeentebestuur en er zal ook een cultuuromslag moeten komen. Dit is misschien wel de grootste reden waarom wij roepen; “Kies voor verandering”. Wil de politiek in Emmen weer geloofwaardig overkomen, dan zal er heel wat moeten gebeuren.
 
Geen windmolens in onze mooie gemeente
De gemeente Emmen wil in 2050 CO2 neutraal zijn. Voor Wakker Emmen is al lang duidelijk dat windenergie niet de oplossing hiervoor is. Bovendien zijn windmolens schadelijk voor de gezondheid, ze tasten de leefomgeving aan en ze veroorzaken waardedaling van onze woningen. Elke structuurvisie is aan te passen en elk raadsbesluit kun je op terug komen. Wij zeggen nu; “Ga terug naar de provincie en geef aan dat Emmen niet meer mee doet met windenergie. Wakker Emmen heeft andere plannen om CO2 neutraal te worden. Zo zijn er veel betere alternatieven zoals diepe geothermie, zonne-energie, biogas, GreenMoDEM, Agri MoDEM en thorium. Maak bv van het Rundedal een eigen Energiepark zonder windmolens. Hier zal Wakker Emmen op in gaan zetten de komende jaren.
 
Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen en wijken
Er dreigt een totale scheefgroei aan investeringen. Kijk bv naar het Atalantaproject en naar het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. De focus ligt volledig op het centrum van Emmen. De wijken en overige dorpen komen er zeer bekaaid vanaf. Het contrast is te groot. Iedere inwoner heeft evenveel recht op tenminste goede basisvoorzieningen zoals een gedegen onderhoud van groen en grijs. Wakker Emmen pleit hier overigens al jaren voor; “De basis op orde voor iedereen”.
 
Geen verdere bezuinigingen op sport
Sport is enorm belangrijk voor de samenleving. Het is niet alleen goed voor het menselijk lichaam, maar ook uit maatschappelijk en sociaal oogpunt is het van groot belang. Iedereen moet hieraan mee kunnen doen, jong en oud, arm en rijk. We moeten hier geen onderscheid in maken en daarom wil Wakker Emmen absoluut geen verdere bezuinigingen op sport. Sport moet voor iedereen bereikbaar bljven.Karien Velzing (Secretaris)


Persoonlijke gegevens:

denise
 
Naam: Karien Velzing
Woonplaats: Klazienaveen
Mail: secretariaat@wakkeremmen.nl
   
   
   

Politieke drijfveer:
Bereikbaarheid, benaderbaarheid en communicatie met de inwoners moet beter. Iedere inwoner moet zich betrokken voelen bij de gemeente. Emmen, dat zijn wij met elkaar. De aandacht en het budget moeten gelijkmatig over stad en dorpen verdeeld worden. Dit komt de saamhorigheid en daarmee het draagvlak ten goede. Alleen samen maakt Emmen meer mogelijk.


Waar sta je voor:

De gemeente is er voor u

Bereikbaarheid en benaderbaarheid voor inwoners en communicatie met de inwoners moet beter. Iedere inwoner moet zich betrokken voelen bij de gemeente Emmen, Emmen zijn wij met elkaar. Ik vind het belangrijk dat de aandacht en het budget gelijkmatig over binnenstad en buitendorpen wordt verdeeld, dit komt de saamhorigheid en daarmee draagvlak ten goede. Alleen samen maakt Emmen meer mogelijk.
 
Eerlijke verdeling van middelen voor alle dorpen en wijken
De grond van inwonertal is een perfect instrument voor het verdelen van gemeenschapsgeld. Duidelijker kan de gemeente het niet voor haar inwoners maken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook dit punt draagt bij aan draagvlak en saamhorigheid.
 
Verkeer en vervoer
Om leefbaarheid te hebben en te houden, is bereikbaarheid van groot belang. Ook moeten inwoners zich veilig voelen in Emmen en al haar buitendorpen. Of men nu kiest voor vervoer te voet, per fiets, per auto of met het openbaar vervoer. Goede bereikbaarheid is van groot belang voor ondernemers, werknemers en studenten en scholieren. Ook voor ouderen is een goed functionerend openbaar vervoer van groot belang, dit draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
Alleen zo biedt de gemeente aan al haar inwoners dezelfde mogelijkheden en kansen.
 
Wegwerken achterstallig onderhoud
Het goed onderhouden van openbaar groen, is het visitekaartje van uw gemeente. Elke bezoeker krijgt hiermee een indruk van Emmen en omgeving, of men Emmen nu aandoet of op doorreis is. Het beperkt maaien van bermen werkt het positieve gevoel tegen. Ook wegen moeten er goed onderhouden bij liggen, dit is een kwestie van prioriteiten stellen. Er is een hoop werk te doen op dit vlak, maar door de komende jaren de juiste keuzes te maken, een haalbaar doel.
 
Niet drie- maar tweewekelijks legen van groene- en grijze container
Wakker Emmen ziet niets in het gemeentelijk plan om de grijze en groene container eenmaal in de drie weken te gaan legen. Het college van B&W wil naast de huidige twee een extra container voor het inzamelen van plastic afval. Gevolg is dat elke container om de drie weken geleegd wordt. Wakker Emmen vreest als gevolg hiervan een toename van zwerfvuil en stankoverlast. Met name voor grotere gezinnen en mensen met een flinke tuin gaat dit grote problemen opleveren. Een extra container of inzamelplek in de straat voor oud papier is helemaal een taboe voor Wakker Emmen. De inzameling van oud papier hoort bij de verenigingen en scholen te blijven. Dit is voor hen een belangrijke inkomstenbron.Nico Schiphouwer (Bestuurslid)


Persoonlijke gegevens:

denise
 
Naam: Nico Schiphouwer
Woonplaats: Zwartemeer
Mail: nicoschiphouwer@kpnplanet.nl
   
   
   

Politieke drijfveer:
Het jaknikker politieke klimaat van het afgelopen decennia moet plaats maken voor een raad die kritisch is en daardoor zich meer inzet voor de belangen van de burgers.

 

Waar sta je voor:

Eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen
Alle dorpen verdienen even veel aandacht en inzet, maar vooral een eerlijke verdeling van middelen. In Emmen-Centrum wordt bijna een half miljard uitgegeven, maar voor het veiliger maken van de Fiets oversteekplaats bij de Runde aan de Eemslandweg, en het onderhoud van het fiets/voetpad  aan de Kamerlingswijk w.z. tussen Meerwijk en de oude katholieke kerk is geen geld beschikbaar. Het contrast is te groot.
 
Sport verbindt en verbroedert
In Zwartemeer mogen wij trots zijn op onze topsport vereniging Hurry Up en ons aanbod in breedtesport; belangrijk voor jong en oud. Wakker Emmen wil graag meer investeren in haar eigen clubs en zorgen voor goede sportvoorzieningen overal. Daarom zet Wakker Emmen zich in voor laagdrempelige sportclubs door middel van het inperken van lastenverzwaringen, zodat onze sportieve gemeente nog verder kan uitblinken.
 
Bereikbaarheid van openbaar vervoer.
Het openbaar vervoer in Zwartemeer  is de laatste jaren drastisch gewijzigd, Wakker Emmen wil zich inzetten voor een beter bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Dit betekend meer opstapmogelijkheden voor het openbaar vervoer in het dorp zodat dit de bereikbaarheid vergroot.
 
Geen Windmolens in de gemeente Emmen.
Wakker  Emmen is tegen de plannen voor het plaatsen van windmolens op het Rundeveen en in de Monden. Windmolens zijn subsidie vreters en zijn alleen daarom aantrekkelijk voor de investeerders. Het mag toch niet zo zijn dat met behulp van onze belastingcenten windmolens worden gebouwd op plaatsen waar de belastingbetaler ze niet wil.
 
Wegwerken van achterstallig onderhoud.
Op het onderhoud van wegen, fiets en voetpaden en openbaar groen wordt wederom fors bezuinigd. Wakker Emmen is voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud. De methode “zelf de regie” in Zwartemeer spreekt ons aan, maar er zal hiervoor ook voldoende financiële middelen moeten komen, zodat de dorpen ook “zelf de regie” kunnen voeren.

Website ontwikkeld door X-Interactive